De FOD Volksgezondheid, AMCRA en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten lanceerden een grote sensibilisatiecampagne over antimicrobiële resistentie en antibioticagebruik. 

Het doel van deze campagne is het correcte gebruik van antibiotica bij huisdieren te bevorderen en hun eigenaars uit te nodigen om er met hun dierenarts over te praten. Dierenartsen staan dus centraal in deze campagne en voor het welslagen ervan is hun steun onmisbaar. 


Infodag over antibioticumgebruik en -resistentie

bij dieren in België

 

dinsdag 25 juni 2024

Zaal Pacheco, Brussel en via webinar

Vind hier meer info over het wetenschappelijk symposiumVind hier meer info over de infodag

Reductiepad tot en met 2024 voor varkens, vleeskalveren en vleeskippen


Binnen de Visie 2024 werden voor varkens, vleeskalveren en vleeskippen grenswaarden opgesteld. Hierdoor is het nu al duidelijk waar de grenswaarden voor laaggebruikers (groene zone), aandachtgebruikers (gele zone) en grootgebruikers (rode zone) zullen liggen in 2024. 

Focus op...


Communicatiemoment AB-gebruik en -resistentie

PERSBERICHT
ANTIBIOTICUMGEBRUIK EN -RESISTENTIE BIJ DIEREN: RESULTATEN IN 2023 EN PERSPECTIEVEN VOOR DE TOEKOMST

25 juni, 2024

De totale verkoop van antibiotica voor dieren in België is sterk gedaald met 21,7 % ten opzichte van 2022, met een cumulatieve daling van 62,4 % ten opzichte van het referentiejaar 2011. Net zoals de vorige jaren daalt ook in 2023 het percentage bedrijven met varkens, vleeskippen en vleeskalveren met een hoog antibioticagebruik nog verder. Over het geheel genomen zijn de resultaten voor 2023 positief, waaruit blijkt dat de huidige initiatieven effectief zijn en in de toekomst moeten worden voortgezet. Er zullen nieuwe maatregelen nodig zijn om alle belanghebbenden te ondersteunen bij de overgang naar een verminderd, verstandig en rationeel gebruik van antibiotica, ook in de gezelschapsdieren- en paardensector. Met dit in gedachten publiceert AMCRA vandaag haar nieuwe plan, "Visie 2030".

AMCRA Visie 2030

AMCRA haar nieuwe
« VISIE 2030 »

25 juni, 2024

AMCRA presenteert vandaag haar "Visie 2030". Hierin worden de strategische doelstellingen voor het antibioticumgebruik en de strijd tegen antibioticaresistentie (AMR) bij dieren in België voor de komende jaren uiteengezet. De Visie 2030 definieert de doelstellingen en belangrijkste acties voor een duurzaam en rationeel gebruik van antibiotica bij dieren in België tot 2030.

Landbouwbeurs Libramont

De landbouwbeurs van Libramont 2024: ook AMCRA is van de partij!

25 juni, 2024

De beurs van Libramont vindt plaats van 26 tot 29 juli 2024. Dit bekende evenement in Wallonië is de grootste openluchtbeurs in Europa. Het trekt 700 exposanten en bijna 200.000 bezoekers. Voor AMCRA is dit evenement een gelegenheid om de belangrijkste spelers in de veehouderijsector te ontmoeten en om bezoekers bewust te maken van het probleem van antibioticaresistentie. AMCRA heeft een stand in Hal 1 in de "One Health" sectie.

Een terugblik naar de AMR Conferentie van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

28 mei, 2024

Naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie worden er verschillende topbijeenkomsten en conferenties georganiseerd. Het doel is om binnen de Europese Unie vooruitgang te boeken op verschillende gebieden, waaronder ook de antibioticaresistentieproblematiek. Zo werd van 6 tot 8 mei laatstleden door de FOD Volksgezondheid, samen met het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en Sciensano, een conferentie op hoog niveau georganiseerd over antimicrobiële resistentie (AMR).

ECDC rapport

ECDC rapporteert over hoge aantallen zorg-gerelateerde infecties in de EU/EER

28 mei, 2024

Elk jaar lopen 4,3 miljoen patiënten in ziekenhuizen in de EU/EER ten minste één zorginfectie op tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Deze gegevens werden bekend gemaakt tijdens de World Hand Hygiene Day 2024 op 6 mei. Deze gegevens zijn onderdeel van het derde puntprevalentieonderzoek (PPS) naar zorg-gerelateerde infecties (Healthcare Associated Infections, HAI's) en antimicrobieel middelengebruik in ziekenhuizen voor acute zorg, gecoördineerd door ECDC in 2022-2023.

Eén gezondheid in de EU

One Health: een gezamenlijk actiekader gepubliceerd door vijf EU-agentschappen

28 mei, 2024

Op 7 mei hebben het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), het Europees Milieuagentschap (EEA), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een gezamenlijk actiekader gepubliceerd om de samenwerking te versterken ter ondersteuning van de uitvoering van de agenda voor één gezondheid in de Europese Unie (EU).

AB-gebruik internationaal

De Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren rapporteert antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd

28 mei, 2024

De Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (WOAH) heeft haar rapport gepubliceerd over het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren wereldwijd. Het rapport bevat een interpretatie van de wereldwijde en regionale situatie uit gegevens die verzameld werden tijdens de acht jaarlijkse gegevensverzamelingsronden (nieuwste gegevens: september 2022 tot mei 2023); (2) een gedetailleerde analyse voor 2021 (totale hoeveelheid antimicrobiële stoffen genormaliseerd met de geschatte dierlijke biomassa-indicator); (3) trendanalyses voor de jaren 2019 tot 2021, na aanpassing van de geschatte dierlijke biomassa-indicator.

ENOVAT-richtlijnen

ENOVAT-richtlijnen over acute diarree bij honden

23 april, 2024

ENOVAT of het ‘European Network for Optimization of Antimicrobial Therapy’ heeft op basis van een systematische review en meta-analyse de doeltreffendheid van antibiotica en nutraceuticals (prebiotica, probiotica en synbiotica) geëvalueerd bij acute diarree bij honden. Op basis hiervan kunnen richtlijnen geformuleerd worden voor de behandeling van deze frequent voorkomende aandoening bij honden.

AMCRA formularium

Het AMCRA formularium, voor een geïnformeerde antibioticumkeuze, beschikbaar via website, gratis applicatie, boekje en posterversie.

23 april, 2024

Het formularium bevat richtlijnen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij honden, katten, paarden, runderen, varkens en pluimvee.

Infomoment AMCRA - FAVV - FAGG - FOD VVVL


SAVE THE DATE

INFODAG OVER ANTIBIOTICUMGEBRUIK EN -RESISTENTIE BIJ DIEREN IN BELGIË:

14 maart, 2024


AMCRA, FAVV, FAGG, FOD VVVL en Sciensano verwelkomen u op hun gezamenlijk georganiseerde infodag over

ANTIBIOTICUMGEBRUIK EN -RESISTENTIE BIJ DIEREN IN BELGIË


Dinsdag 25 juni 2024

In Brussel (Pacheco center) en via webinar

WHO categorisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie brengt een update van categorisatie van antibiotica volgens belang voor volksgezondheid

14 maart, 2024

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft recent een nieuwe categorisatie gepubliceerd van de ‘Medically Important Antimicrobials’ (MIA). Deze lijst is de 7de uitgave en daarmee een update van de in 2018 gepubliceerde ranking van de ‘critically important antimicrobials’. Nieuw is de toevoeging van een categorie ‘uitsluitend vergund voor humaan gebruik’ en een categorie ‘uitsluitend vergund voor gebruik bij dieren’.

JIACRA rapport

Nieuw JIACRA rapport met humane en diergeneeskundige antibioticumgebruik- en resistentiedata

14 maart, 2024

Het 4de JIACRA rapport bevat de resultaten van uitgebreide analyses van antibioticumgebruik- en resistentiedata bij bacteriën afkomstig van mens en voedselproducerende dieren in de Europese Unie. Doel is om verbanden op te sporen tussen humaan en veterinair antibioticumgebruik enerzijds en het voorkomen van antibioticumresistentie bij bacteriën van mens en dier.

Activiteitenverslag

Activiteitenverslag 2023

14 maart, 2024

AMCRA heeft haar activiteitenverslag voor 2023 gepubliceerd. U vindt er de activiteiten en realisaties voor het voorbije jaar 2023.

Sensibilisatiecampagne

Sensibilisatie voor goed gebruik van antibiotica: bestel hier het materiaal voor uw wachtzaal!

22 februari, 2024

Op 18 november bij de start van de internationale ‘Antibiotic Awareness Week’ hebben de FOD Volksgezondheid, AMCRA en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten een grote sensibiliseringscampagne gelanceerd over de risico’s van antimicrobiële resistentie. Het doel van de campagne is het correct gebruik van antibiotica bij huisdieren te bevorderen en hun eigenaars uit te nodigen om er met hun dierenarts over te praten.

Advies 'florfenicol'

Nieuw AMCRA-advies over ‘florfenicolgebruik bij dieren voor het inperken van het risico op linezolideresistentie’

22 februari, 2024

Het doel van het advies is om de huidige richtlijnen in België over het gebruik van florfenicol bij dieren te evalueren om het risico op selectie en spreiding van linezolideresistentie (LZR) bij bacteriën te beperken. Uit de linezolide selectieve monitoring in 2019 bij gezonde voedselproducerende dieren in België werd LZR teruggevonden en dit in hoogste mate in meststalen van vleeskalveren (16,4%) en varkens (11,0%) en in 25,7% van de neusswabs van vleesvarkens.

Barometer

Nieuwe ‘Barometer’ resultaten

22 februari, 2024

De nieuwste resultaten van de Barometer tonen het aantal ton antibiotica dat bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen gebruikt werd in de periode oktober 2021 tot en met september 2023. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het derde kwartaal van 2023 mee opgenomen.

Savab-Flanders beurs

AMCRA op dierenartsenbeurs SAVAB-Flanders

22 februari, 2024

Naar goede gewoonte zal AMCRA deelnemen de dierenartsenbeurs en congres SAVAB-flanders op 1 en 2 maart in Groot-Bijgaarden!

E-learning

BCFI-vet brengt e-learning over profylactisch gebruik van antibiotica

22 februari, 2024

De Europese verordening (EU) 2019/6 betreffende ‘Diergeneesmiddelen’ beschrijft hoe profylactisch en metafylactisch gebruik van antibiotica toegepast mag worden bij dieren in de Europese Unie.

Barometer

Nieuwe ‘Barometer’ resultaten

14 december, 2023

De nieuwste resultaten van de Barometer tonen het aantal ton antibiotica dat bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen gebruikt werd in de periode juli 2021 tot en met juni 2023. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het tweede kwartaal van 2023 mee opgenomen. De voortgezette stijgende trend bij braadkippen in het totaal gebruik van antibiotica en in het gebruik van (fluoro)quinolones markeren, in negatieve zin, de resultaten in deze Barometer.

Infosessie FAGG

Infosessie van FAGG voor dierenartsen: video en presentatie zijn nu beschikbaar

14 december, 2023

Op 8 november laatstleden werd door het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) een presentatie gegeven over de wijzigingen in het KB van 21/07/2016. Zowel de pdf als de opname zijn nu beschikbaar op de FAGG-website via volgende link: https://www.fagg.be/nl/presentaties

BELMAP rapport

BELMAP-rapport 2023

14 december, 2023

Het BELMAP-rapport, het Belgische "One Health"-rapport over antibioticumgebruik en -resistentie verschijnt dit jaar voor de derde keer. Dit rapport heeft als doel de resultaten en trends van de bestaande monitoringprogramma’s bij mensen, voedselproducerende dieren, de voedselketen en het leefmilieu samen te vatten, mogelijke lacunes te identificeren en algemene aanbevelingen te formuleren om de monitoring te verbeteren.

ESVAC

Nieuw ESVAC-rapport: verbruik van antibiotica bij dieren bereikt laagste niveau ooit in Europa

14 december, 2023

Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de cijfers van antibiotica, verkocht in 2022 in de diergeneeskunde, gepubliceerd voor alle Europese Unie landen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor kan een trend gemaakt worden over het gebruik gedurende de laatste 13 jaar van rapportering (2010 tot 2022). Data worden weergegeven in het European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) rapport.

Antibioticumgebruik bij mensen in de EU

Vermindering van antibioticaresistentie bij mensen: boekt de EU vooruitgang op weg naar de 2030-doelstellingen?

14 december, 2023

Naar aanleiding van de jaarlijkse terugkerende ‘Antibiotic awareness week’ werd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een persbericht gelanceerd. Centraal in het bericht stonden de doelstellingen en realisaties tot nu toe voor de humane geneeskunde in alle Europese Unie landen samen met IJsland en Noorwegen.

Kerstwensen

Prettig eindjaar en alvast een gelukkig 2024

14 december, 2023

Het voltallige AMCRA-team wenst u een fijne eindejaarsfeesten en een vreugdevolle start in 2024!

KB 21 juli 2023

Aanpassingen in het KB van toepassing sinds 10 augustus 2023

7 november, 2023

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft bij middel van persbericht, uitgezonden op 26 oktober 2023, wijzigingen aangekondigd in het Koninklijk Besluit dat op 10 augustus 2023 in werking is getreden. Het FAGG kondigde ook aan om op 8 november een gratis online informatiesessie te houden. De infosessie zal opgenomen worden en nadien, samen met de powerpointpresentatie, beschikbaar gesteld op de website van het FAGG.

on farm hatching

Minder antibiotica bij ‘on-farm hatching’ in de vleeskippensector

7 november, 2023

Recent verscheen een studie waarbij het antibioticagebruik vergeleken wordt bij vleeskippen gekweekt in conventionele broedsystemen in vergelijking met een ‘on-farm hatching’ systeem (Jerab et al., 2023). De studie werd uitgevoerd op Belgische braadkippenbedrijven.

Applicatie formularium

Heeft u de applicatie van het AMCRA formularium reeds geïnstalleerd?

7 november, 2023

Het AMCRA formularium is nu ook beschikbaar als gratis applicatie, ontwikkeld om het gebruiksgemak voor de dierenarts te verhogen.

AMCRA-prijs

AMCRA-prijs voor beste masterthesis

7 november, 2023

Naar jaarlijkse gewoonte deelt AMCRA een prijs uit voor de beste masterthesis afkomstig van een laatstejaarsstudent diergeneeskunde aan de faculteit van de UGent en de ULiège, die een thema behandelt rond de antibioticumresistentieproblematiek bij dieren.

AACTING conference

SAVE THE DATE: 4th International Conference AACTING – 1st-2nd February 2024 – Vienna, Austria

7 november, 2023

Het AACTING consortium kondigt haar 4de internationale conferentie aan over de ‘Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage’.

Selectief droogzetten

Webinar over selectief droogzetten en selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis

7 november, 2023

Bent u veehouder, dierenarts of erfbetreder, actief in de melkveesector en geïnteresseerd in nieuwe, vooruitstrevende behandelmethodes die tot een lager antibioticagebruik leiden?

e-learning

Ontdek de AMCRA e-learning over antibioticumgebruik en -resistentie

7 november, 2023

AMCRA ontwikkelde 10 e-learning modules onder de vorm van videofragmenten om elkeen die geïnteresseerd is in het onderwerp visueel te informeren over het probleem en de aanpak van antibioticumresistentie.

Gewijzigd KB 21 juli 2016

Gewijzigd koninklijk besluit van 21 juli 2016

18 september, 2023

Sinds 10 augustus is het gewijzigde koninklijke besluit (KB) van 21 juli 2016 in werking getreden. Door het in voege treden van dit KB worden twee fundamentele aanpassingen gebracht aan het vorige KB: 1) de voorwaarden voor het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica (3de/4de generatie cefalosporines en fluoroquinolones) worden uitgebreid naar alle dieren; 2) de verplichte registratie van antibiotica op bedrijfsniveau wordt uitgebreid naar alle runderen (melk- en vleesvee) en alle categorieën pluimvee van de soorten kip en kalkoen.

Barometer

Nieuwe ‘Barometer’ resultaten

18 september, 2023

De nieuwste resultaten van de Barometer tonen het aantal ton antibiotica dat bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen gebruikt werd in de periode april 2021 tot en met maart 2023. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het eerste kwartaal van 2023 mee opgenomen. Vooral een stijgende trend bij braadkippen in het totaal gebruik van antibiotica en in het gebruik van (fluoro)quinolones markeert, in negatieve zin, de resultaten in deze Barometer.

In de Barometer worden de gebruiksresultaten ook in het kader van de ‘reductiepaden’ (=grenswaarden voor het aantal behandeldagen op 100, ofte BD100, op bedrijfsniveau) opgevolgd voor de varkens-, vleeskippen- en vleeskalverensector.

Applicatie formularium

De applicatie van het AMCRA formularium!

18 september, 2023

Het AMCRA formularium is nu ook beschikbaar als gratis applicatie, ontwikkeld om het gebruiksgemak voor de dierenarts te verhogen.

Infodag

Herbekijk het jaarlijkse communicatiemoment en het wetenschappelijk symposium van 27 juni 2023

18 september, 2023

Op 27 juni organiseerde AMCRA in samenwerking met het Federale Voedselagentschap, het Federale Geneesmiddelenagentschap, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Sciensano een tweeledige infodag.

Voorzitterschap AMCRA

AMCRA heeft een nieuwe voorzitter

18 september, 2023

27 juni laatstleden nam Prof. Dr. Jeroen Dewulf afscheid als voorzitter en bestuurder van AMCRA. Jeroen Dewulf stond als medeoprichter aan de wieg van AMCRA in 2012 en tekende sindsdien mee de krijtlijnen uit van het veterinair antibioticumbeleid in België. Hiermee komt er een einde aan een lang en succesvol voorzitterschap. De opvolging werd echter verzekerd; de fakkel werd doorgegeven aan Prof. Dr. Dominiek Maes. Dominiek Maes is Hoogleraar Varkensgezondheidszorg aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent en verzorgt aldus ook de vertegenwoordiging van de UGent binnen de Raad van Bestuur van AMCRA.

WOAH

WOAH ontwikkelt interactieve tool met gegevens over antibioticumgebruik wereldwijd

18 september, 2023

Het World Organisation for Animal Health (WOAH), het voormalige OIE, publiceerde in mei hun rapport over het antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd. Sindsdien hebben ze ook een interactieve tool ontwikkeld, genoemd ANIMUSE.

Focusgroep

FOCUSGROEP voor dierenartsen

17 juli, 2023

AMCRA helpt mee met het rekruteren van dierenartsen die hun steentje willen bijdragen aan wetenschappelijke onderzoek!

Evolutie antibioticumgebruik bij dieren in België

PERSBERICHT
27 juni 2023

VERKOOP EN GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIË: EEN RECORDDALING IN 2022

27 juni, 2023

In 2022 daalde de verkoop van antibiotica in de diergeneeskunde sterk ten opzichte van 2021: - 24,5% voor de totale verkoop, - 36% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders en - 55,3% voor colistine. Deze resultaten worden vertaald in een cumulatieve daling van - 58,2% ten opzichte van 2011 (het referentiejaar). Een negatieve noot is de lichte stijging van +1,1% in de verkoop van de kritisch belangrijke antibiotica. De monitoring van het antibioticumgebruik op het niveau van de veehouderijen toont in 2022 een daling bij varkens en vleeskalveren. De resultaten zijn minder gunstig bij pluimvee.

WOAH rapporteert antibioticumgebruik

WOAH (alias OIE) rapporteert antibioticumgebruik wereldwijd bij dieren

31 mei, 2023

De World Organisation for Animal Health (WOAH) rapporteert het antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd voor landen die lid zijn van deze organisatie. Het is het zevende rapport van de WOAH (opgericht als OIE) dat antibioticumgebruiksgegevens op dergelijke grote schaal weergeeft. Honderdzevenenvijftig landen over de hele wereld dienden data in voor 2021 over hun antibioticumgebruik bij dieren. Tetracyclinen blijven wereldwijd de meest gebruikte antibioticumklasse in de diergezondheid, en hoewel sommige antibioticumklassen die voor gebruik bij de mens van cruciaal belang worden geacht, nog steeds worden gebruikt, vertegenwoordigen zij slechts een klein deel van het totaal gebruik.

EFSA rapporteert antibioticaresistentie

De ‘European Union Summary Report’ over antimicrobiële resistentie bij zoönotische en indicatorbacteriën van mensen, dieren en levensmiddelen in 2020 en 2021

31 mei, 2023

Gegevens over antimicrobiële resistentie (AMR) van zoönotische en indicatorbacteriën bij mensen, dieren en levensmiddelen worden jaarlijks verzameld door de EU-lidstaten en de rapporterende landen. Deze gegevens worden gezamenlijk geanalyseerd door het Europese Voedselagentschap (EFSA) en het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en gepresenteerd in een jaarlijks samenvattend verslag van de Europese Unie.

AMCRA activiteitenverslag

AMCRA Activiteitenverslag 2022

31 mei, 2023

AMCRA heeft haar activiteitenverslag voor 2022 gepubliceerd. U vindt er de activiteiten en realisaties voor het voorbije jaar 2022

GLB maatregel

GLB antibioticareductie maatregel van de Vlaamse overheid

2 mei, 2023

De maatregel in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van het Departement Landbouw en Visserij rond reductie van antibioticagebruik is een initiatief van de Vlaamse overheid.

Formularium rundvee

Het AMCRA formularium in handige pocketvorm: nu ook voor rundvee!

20 maart, 2023

Na de druk van het formularium in boekformaat voor de diersoorten varkens en pluimvee is nu ook het rundveeformularium voor dierenartsen beschikbaar in geprinte versie. Dierenartsen die geïnteresseerd zijn in de pocketvorm van het formularium kunnen hiervoor hun naam en adres doorgeven via het info@amcra.be adres. We zenden u dan gratis het formularium toe. Indien u nog niet beschikt over het formularium varken en pluimvee, en u dit ook graag wilt ontvangen, laat het ons weten. Indien niet, dan zenden we u enkel het formularium rundvee.

Antibioticumgebruik bij rundvee

Registratie antibioticagebruik bij rundvee

9 februari, 2023

De registratie van voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica bij rundvee is in 2022 in een stroomversnelling gekomen. De registratie voor vleesvee is reeds sinds 1 april 2022 van toepassing via het Belbeef lastenboek. In de loop van 2023 zal de registratie bij rundvee ook wettelijk verplicht zijn.

Verantwoord antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund: samenvatting advies

9 februari, 2023

Deze richtlijnen geven aanbevelingen met betrekking tot de perioperatieve antibioticumbehandeling bij de keizersnede, de meest uitgevoerde chirurgische ingreep bij rundvee in België.

Plattelands-tv reportage over AMCRA tijdens Agriflanders

9 februari, 2023

AMCRA was aanwezig op de Agriflanders beurs van 12 tot 15 januari 2023. Plattelands-tv kwam langs op onze stand en interviewde Jeroen Dewulf, voorzitter van AMCRA.

Praat over antibiotica

Bestel het communicatiemateriaal voor dierenartsen

9 februari, 2023

Op 18 november lanceerden de FOD Volksgezondheid, AMCRA en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten een grote One health sensibiliseringscampagne rond de risico’s van antimicrobiële resistentie.

AMCRA formularium

AMCRA formularium: beschikbaar in verschillende formats!

9 februari, 2023

AMCRA heeft recent aanpassingen gedaan in de opbouw van het e-formularium en werkt momenteel aan een nieuwe applicatie om de toegankelijkheid te verhogen! Zo kan elke dierenarts het formularium overal gebruiken.

BELMAP rapport

BELMAP-rapport 2022

22 december, 2022

In 2021 verscheen voor het eerst het BELMAP-rapport, het Belgische "One Health"-rapport over antibioticaresistentie. Dit rapport heeft als doel de resultaten en trends van de bestaande monitoringprogramma’s bij mensen, voedselproducerende dieren, de voedselketen en het leefmilieu samen te vatten, mogelijke lacunes te identificeren en algemene aanbevelingen te formuleren om de monitoring te verbeteren.

Advies keizersnede

Nieuw AMCRA advies: Verantwoord antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund

5 december, 2022

Dit advies heeft tot doel aanbevelingen te geven met betrekking tot perioperatieve antibioticabehandelingen bij de keizersnede, de meest uitgevoerde chirurgische ingreep bij rundvee in België.

ESVAC rapport

Nieuw ESVAC rapport: 12de rapport met verkoopcijfers van veterinaire antibiotica voor 31 Europese landen tussen 2010 en 2021

5 december, 2022

Het Europese Geneesmiddelenagentschap heeft haar 12de rapport gepubliceerd over de verkoopcijfers van antibiotica voor dieren in 31 Europese landen in 2021 (ESVAC-rapport). Dit rapport toont dat de verkoop van antibiotica bij dieren in Europa met 46,5 % daalde tussen 2011 en 2021, gebaseerd op 25 landen die data konden aanleveren voor die volledige periode. Van de 31 rapporterende landen staat België op de 10de plaats van de grootste gebruikers.
Wat betreft de kritische belangrijke antibiotica voor de mens, werden ook enkele belangrijke dalingen vastgesteld.

EFSA rapport

EFSA rapport over het verminderen van spreiding van resistente bacteriën tijdens transport

5 december, 2022

Het Europese Voedselagentschap (EFSA) heeft een wetenschappelijk advies gepubliceerd waarin het risico van verspreiding van antimicrobiële resistentie onder pluimvee, varkens en runderen tijdens het vervoer tussen bedrijven of naar slachthuizen wordt beoordeeld.

Antibiotic Awareness Week

PERSBERICHT
INTERNATIONALE WEEK VAN DE SENSIBILISERING VOOR VERSTANDIG GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA, OOK BIJ DIEREN!

18 november, 2022

Van 18 tot 24 november 2022 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica, ook bij dieren! Naar aanleiding hiervan wordt de nieuwe sensibilisatiecampagne “One Health” in België gelanceerd, waarbij dierenartsen en andere gezondheidswerkers een centrale rol krijgen.

Verboden antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde

EU publiceert de lijst met verboden antimicrobiële stoffen voor de diergeneeskunde

14 oktober, 2022

De Europese Unie (EU) publiceerde in juli 2022 de uitvoeringsverordening met de lijst van antimicrobiële stoffen of groepen van antimicrobiële stoffen die zijn voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens, overeenkomstig de Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad. Met antimicrobiële stoffen worden zowel antibiotica, antimycotische, antivirale en antiprotozoaire middelen bedoeld. Momenteel is er geen antimycotisch middel in de lijst opgenomen.

Speenmanagement

Speenmanagement in de varkenshouderij

8 september, 2022

Spenen van biggen is een kritische periode die niet op elk bedrijf even vlot verloopt. Toch heeft een varkenshouder er alle baat bij om zijn biggen in de best mogelijke omstandigheden te spenen. Bigkwaliteit heeft niet alleen een belangrijke impact op de technische prestaties van het bedrijf, maar ook op de algemene gezondheidstoestand.

Evolutie antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België

PERSBERICHT
29 juni 2022

DALING IN VERKOOP EN GEBRUIK VAN ANTIOBIOTICA IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIË IN 2021

29 juni, 2022

In 2021 tonen alle indicatoren die de verkoop van antibiotica in de diergeneeskunde in België beschrijven, een daling ten opzichte van 2020: -8,4% voor de totale verkoop, -12,3% voor colistine, -12,9% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders en -42,8% voor de kritisch belangrijke antibiotica. Het percentage alarmgebruikers moet evenwel aandachtig opgevolgd worden in de varkens- en vleeskalversector.

Enquête mastitis

Mastitis bij melkvee: hoe zat dat nu ook al weer? Oproep naar melkveehouders en rundveedierenartsen

9 juni, 2022

M-teamUGent, DGZ, Hooibeekhoeve en ILVO willen binnen een VLAIO-ondersteund project een grote veldproef voorbereiden rond selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitisgevallen op basis van sneltesten voor kiemgroei. Buitenlandse ervaringen met dit nieuwe concept zouden zo ook op Vlaamse melkveebedrijven uitgerold kunnen worden. Binnen dit project zal nagegaan worden wat de impact is op het antibioticumgebruik, de uiergezondheid en de melkproductie.

Rapport WOAH

WOAH (alias OIE) rapporteert antibioticumgebruik wereldwijd bij dieren

9 juni, 2022

De World Organisation for Animal Health (WOAH) rapporteert het antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd voor landen die lid zijn van deze organisatie. Het is het zesde rapport van de WOAH (opgericht als OIE) dat antibioticumgebruiksgegevens op dergelijke grote schaal weergeeft. Honderdzevenenvijftig landen over de hele wereld dienden data in voor 2020 over hun antibioticumgebruik bij dieren. Tetracyclinen blijven wereldwijd de meest gebruikte antibioticumklasse in de diergezondheid, en hoewel sommige antibioticumklassen die voor gebruik bij de mens van cruciaal belang worden geacht, nog steeds worden gebruikt, vertegenwoordigen zij slechts een klein deel van het totaal gebruik. Negenenzestig procent van de deelnemende landen zegt geen antimicrobiële stoffen als groeibevorderaar te gebruiken. Ook is er aanzienlijke vooruitgang geboekt met de geleidelijke stopzetting van het gebruik van enkele antibiotica met hoogste prioriteit, zoals colistine. Gebaseerd op kilogrammen dierlijke biomassa, blijft het gebruik van antimicrobiële middelen bij voedselproducerende dieren in de loop van de tijd wereldwijd dalen. Alle deelnemende landen hebben belangrijke vooruitgang geboekt en verdere inzet is nog steeds nodig om te komen tot een duurzaam gebruik ervan.

One Health voor dierenartsen gezelschapsdieren

One Health: dierenartsen op de eerste lijn!

17 mei, 2022

Bent u dierenarts en wenst u een opleiding te volgen over een actueel thema?

AMCRA biedt u volgende webinar aan: “One Health: dierenartsen op de eerste lijn!”

Drie goeie redenen om deze webinar te volgen:
- Wetenschappelijke inhoud specifiek gericht op dierenartsen

- Bijscholing erkend door de NGROD: 2 EBP na geslaagde evaluatietoets

- Mogelijkheid om vragen te stellen aan het einde van de webinar


Afspraak op Vettube

Webinars

Herbekijk webinars voor de verschillende sectoren varken, pluimvee en rundvee

21 maart, 2022

In de loop van 2021 en begin 2022 werden door AMCRA webinars ontwikkeld voor de belangrijkste voedselproducerende diersoortsectoren: varken, pluimvee en rundvee.

Heeft u deze webinars voor dierenartsen en veehouders over diverse problematieken gemist? Geen nood! U kunt de afzonderlijke topics herbekijken via het YouTube kanaal van AMCRA!

Advies rundvee groepsbehandelingen

De aanbevelingen over groepsbehandeling van rundvee in een handige beslissingsboom!

8 februari, 2022

Om de selectiedruk te beperken en de ontwikkeling en de verspreiding van antibioticumresistentie bij bacteriën van runderen te vermijden, dient groepsbehandeling (metafylaxie) beperkt te worden en nooit als standaardbehandeling ingezet te worden. Preventief antibioticumgebruik is bovendien niet langer toegestaan sinds 28 januari 2022 (Verordening EU 2019/6). AMCRA ontwikkelde een advies met maatregelen voor de rundveesector rond groepsbehandelingen met antibiotica. De werkgroep is van mening dat een combinatie van verschillende strategieën en maatregelen het beste effect zal hebben bij het verminderen van de nood aan groepsbehandelingen. Om de dierenarts en veehouder makkelijk wegwijs te maken in de nieuwe aanbevelingen, werd een eenvoudige beslissingsboom opgemaakt.

Advies pluimvee groepsbehandelingen

De aanbevelingen over groepsbehandeling van pluimvee in een handige beslissingsboom!

8 februari, 2022

Antibiotica worden bij pluimvee uitsluitend in groep toegediend. Dit resulteert in een grote selectiedruk op de microbiota van pluimvee. Preventief antibioticumgebruik is bovendien niet langer toegestaan sinds 28 januari 2022 (Verordening EU 2019/6). AMCRA ontwikkelde een advies met maatregelen voor de pluimveesector rond groepsbehandelingen met antibiotica. De werkgroep stelt via een eenvoudige beslissingsboom de te volgen stappen voor die van toepassing moeten zijn op het gebruik van antibiotica in een groep pluimvee, in het bijzonder bij de behandeling van Enterococcose en bacteriële enteritis.

Schrijf je hier in om onze nieuwsbrieven te ontvangen