Communicatiemoment over antibioticumgebruik en -resistentie

bij dieren in België

 

dinsdag 27 juni 2023

Zaal Pacheco, Brussel en via webinar

Vind hier meer info over het wetenschappelijk symposiumVind hier meer info over het communicatiemoment

2012 – 2022

AMCRA viert haar 10de verjaardag

 

Reductiepad tot en met 2024 voor varkens, vleeskalveren en vleeskippen


Binnen de Visie 2024 werden voor varkens, vleeskalveren en vleeskippen grenswaarden opgesteld. Hierdoor is het nu al duidelijk waar de grenswaarden voor laaggebruikers (groene zone), aandachtgebruikers (gele zone) en grootgebruikers (rode zone) zullen liggen in 2024. 

Focus op...


Formularium rundvee

Het AMCRA formularium in handige pocketvorm: nu ook voor rundvee!

20 maart, 2023

Na de druk van het formularium in boekformaat voor de diersoorten varkens en pluimvee is nu ook het rundveeformularium voor dierenartsen beschikbaar in geprinte versie. Dierenartsen die geïnteresseerd zijn in de pocketvorm van het formularium kunnen hiervoor hun naam en adres doorgeven via het info@amcra.be adres. We zenden u dan gratis het formularium toe. Indien u nog niet beschikt over het formularium varken en pluimvee, en u dit ook graag wilt ontvangen, laat het ons weten. Indien niet, dan zenden we u enkel het formularium rundvee.

SAVE THE DATE

20 maart, 2023

Een wetenschappelijk symposium over het antibioticumgebruik en -resistentie in de diergeneeskunde en de impact op de volks- en diergezondheid, en het leefmilieu wordt georganiseerd door AMCRA, FAVV, FAGG, Sciensano en de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu.

Communicatiemoment


SAVE THE DATE

Dinsdag 27 juni 2023

van 12u tot 16u30

ANTIBIOTICUMGEBRUIK EN -RESISTENTIE BIJ DIEREN IN BELGIË IN 2022

Pachecozaal in Brussel en via webinar

20 maart, 2023

Antibioticumgebruik bij rundvee

Registratie antibioticagebruik bij rundvee

9 februari, 2023

De registratie van voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica bij rundvee is in 2022 in een stroomversnelling gekomen. De registratie voor vleesvee is reeds sinds 1 april 2022 van toepassing via het Belbeef lastenboek. In de loop van 2023 zal de registratie bij rundvee ook wettelijk verplicht zijn.

Nieuwe ‘Barometer’ resultaten

9 februari, 2023

De nieuwste resultaten van de Barometer tonen het aantal ton antibiotica dat bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen gebruikt werd in de periode oktober 2020 tot en met september 2022. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het derde kwartaal van 2022 mee opgenomen.

In de Barometer worden ook de gebruiksresultaten in het kader van de ‘reductiepaden’ (= grenswaarden voor het aantal behandeldagen op 100, ofte BD100, op bedrijfsniveau) opgevolgd voor de varkens-, vleeskippen- en vleeskalverensector.

Verantwoord antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund: samenvatting advies

9 februari, 2023

Deze richtlijnen geven aanbevelingen met betrekking tot de perioperatieve antibioticumbehandeling bij de keizersnede, de meest uitgevoerde chirurgische ingreep bij rundvee in België.

Plattelands-tv reportage over AMCRA tijdens Agriflanders

9 februari, 2023

AMCRA was aanwezig op de Agriflanders beurs van 12 tot 15 januari 2023. Plattelands-tv kwam langs op onze stand en interviewde Jeroen Dewulf, voorzitter van AMCRA.

AMCRA op het SAVAB-Flanders congres

9 februari, 2023

Van donderdag 2 tot en met zaterdag 4 maart vindt het 37ste SAVAB-Flanders congres “Isn’t it Neurotic?” plaats (https://www.savab.be/en). Diverse sprekers rond het thema neurologie staan centraal in de editie van 2023. AMCRA zal aanwezig zijn tijdens de beurs met een stand op vrijdag en zaterdag en geeft graag een antwoord op diverse vragen van bezoekers. Ook kunnen dierenartsen onze poster ‘Richtlijnen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij de hond en de kat’ en sensibilisatiemateriaal over verantwoord antibioticumgebruik gratis verkrijgen. Hopelijk tot dan!

Praat over antibiotica

Bestel het communicatiemateriaal voor dierenartsen

9 februari, 2023

Op 18 november lanceerden de FOD Volksgezondheid, AMCRA en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten een grote One health sensibiliseringscampagne rond de risico’s van antimicrobiële resistentie.

AMCRA formularium

AMCRA formularium: beschikbaar in verschillende formats!

9 februari, 2023

AMCRA heeft recent aanpassingen gedaan in de opbouw van het e-formularium en werkt momenteel aan een nieuwe applicatie om de toegankelijkheid te verhogen! Zo kan elke dierenarts het formularium overal gebruiken.

BELMAP rapport

BELMAP-rapport 2022

22 december, 2022

In 2021 verscheen voor het eerst het BELMAP-rapport, het Belgische "One Health"-rapport over antibioticaresistentie. Dit rapport heeft als doel de resultaten en trends van de bestaande monitoringprogramma’s bij mensen, voedselproducerende dieren, de voedselketen en het leefmilieu samen te vatten, mogelijke lacunes te identificeren en algemene aanbevelingen te formuleren om de monitoring te verbeteren.

FVE survey

FVE VetSurvey voor dierenartsen

5 december, 2022

FVE, met de steun van CM Research, lanceren de derde editie van de VetSurvey2022, een uitgebreid onderzoek naar het beroep van dierenarts in Europa. Het algemene doel van de nieuwe VetSurvey2022 is het verzamelen van nieuwe inzichten en gegevens over demografie, arbeidsmarkt, mobiliteit, tevredenheid en economische indicatoren in de hele Europese regio.

Advies keizersnede

Nieuw AMCRA advies: Verantwoord antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund

5 december, 2022

Dit advies heeft tot doel aanbevelingen te geven met betrekking tot perioperatieve antibioticabehandelingen bij de keizersnede, de meest uitgevoerde chirurgische ingreep bij rundvee in België.

ESVAC rapport

Nieuw ESVAC rapport: 12de rapport met verkoopcijfers van veterinaire antibiotica voor 31 Europese landen tussen 2010 en 2021

5 december, 2022

Het Europese Geneesmiddelenagentschap heeft haar 12de rapport gepubliceerd over de verkoopcijfers van antibiotica voor dieren in 31 Europese landen in 2021 (ESVAC-rapport). Dit rapport toont dat de verkoop van antibiotica bij dieren in Europa met 46,5 % daalde tussen 2011 en 2021, gebaseerd op 25 landen die data konden aanleveren voor die volledige periode. Van de 31 rapporterende landen staat België op de 10de plaats van de grootste gebruikers.
Wat betreft de kritische belangrijke antibiotica voor de mens, werden ook enkele belangrijke dalingen vastgesteld.

EFSA rapport

EFSA rapport over het verminderen van spreiding van resistente bacteriën tijdens transport

5 december, 2022

Het Europese Voedselagentschap (EFSA) heeft een wetenschappelijk advies gepubliceerd waarin het risico van verspreiding van antimicrobiële resistentie onder pluimvee, varkens en runderen tijdens het vervoer tussen bedrijven of naar slachthuizen wordt beoordeeld.

Antibiotic Awareness Week

PERSBERICHT
INTERNATIONALE WEEK VAN DE SENSIBILISERING VOOR VERSTANDIG GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA, OOK BIJ DIEREN!

18 november, 2022

Van 18 tot 24 november 2022 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica, ook bij dieren! Naar aanleiding hiervan wordt de nieuwe sensibilisatiecampagne “One Health” in België gelanceerd, waarbij dierenartsen en andere gezondheidswerkers een centrale rol krijgen.

Benchmark dierenartsen

Nieuwe benchmarkrapporten voor dierenartsen

14 oktober, 2022

Vanuit Sanitel-Med is een 4de benchmarkrapport voor de dierenartsen beschikbaar (periode januari 2021 t.e.m. december 2021).

Verboden antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde

EU publiceert de lijst met verboden antimicrobiële stoffen voor de diergeneeskunde

14 oktober, 2022

De Europese Unie (EU) publiceerde in juli 2022 de uitvoeringsverordening met de lijst van antimicrobiële stoffen of groepen van antimicrobiële stoffen die zijn voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens, overeenkomstig de Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad. Met antimicrobiële stoffen worden zowel antibiotica, antimycotische, antivirale en antiprotozoaire middelen bedoeld. Momenteel is er geen antimycotisch middel in de lijst opgenomen.

KalFit project

Kalvergezondheid optimaliseren door systematische aanpak en correct gebruik van hulpmiddelen - KalFit project

14 oktober, 2022

Het is van groot belang om preventief te werk te gaan in de jongvee opfok om zo de algemene gezondheid van de kalveren te verbeteren. Dit leidt niet alleen tot minder ziekte en sterfte en minder gebruik van geneesmiddelen. Het kan bovendien de groei van de kalveren positief beïnvloeden met een vroegere eerste inseminatie en afkalfleeftijd van de vaarzen wat leidt tot een hogere rentabiliteit van het bedrijf.

AB coaching

ARSIA lanceert AB Coaching in Wallonië

8 september, 2022

Tijdens de landbouwbeurs van Libramont werd door ARSIA officieel de "AB Coaching"-dienst in Wallonië gelanceerd. Deze nieuwe dienst van ARSIA en DGZ maakt deel uit van een integrale begeleiding voor veehouders die, op vrijwillige basis en in samenwerking met hun dierenarts, het gebruik van antibiotica op hun bedrijf willen beperken en/of willen kiezen voor een verantwoord gebruik van antibiotica door de nadruk te leggen op de preventie van dierziekten. Aangezien elk bedrijf uniek is, zal de in "AB Coaching" voorgestelde follow-up dus "op maat" worden uitgevoerd na analyse van de mogelijkheden tot verbetering, met name op het gebied van vaccinatie, bioveiligheid, huisvesting en zelfs voeding, met het oog op het bereiken van realistische reductiedoelstellingen die in overleg tussen de veehouder, zijn dierenarts en de supervisor worden vastgesteld.

Speenmanagement

Speenmanagement in de varkenshouderij

8 september, 2022

Spenen van biggen is een kritische periode die niet op elk bedrijf even vlot verloopt. Toch heeft een varkenshouder er alle baat bij om zijn biggen in de best mogelijke omstandigheden te spenen. Bigkwaliteit heeft niet alleen een belangrijke impact op de technische prestaties van het bedrijf, maar ook op de algemene gezondheidstoestand.

Evolutie antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België

PERSBERICHT
29 juni 2022

DALING IN VERKOOP EN GEBRUIK VAN ANTIOBIOTICA IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIË IN 2021

29 juni, 2022

In 2021 tonen alle indicatoren die de verkoop van antibiotica in de diergeneeskunde in België beschrijven, een daling ten opzichte van 2020: -8,4% voor de totale verkoop, -12,3% voor colistine, -12,9% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders en -42,8% voor de kritisch belangrijke antibiotica. Het percentage alarmgebruikers moet evenwel aandachtig opgevolgd worden in de varkens- en vleeskalversector.

Enquête mastitis

Mastitis bij melkvee: hoe zat dat nu ook al weer? Oproep naar melkveehouders en rundveedierenartsen

9 juni, 2022

M-teamUGent, DGZ, Hooibeekhoeve en ILVO willen binnen een VLAIO-ondersteund project een grote veldproef voorbereiden rond selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitisgevallen op basis van sneltesten voor kiemgroei. Buitenlandse ervaringen met dit nieuwe concept zouden zo ook op Vlaamse melkveebedrijven uitgerold kunnen worden. Binnen dit project zal nagegaan worden wat de impact is op het antibioticumgebruik, de uiergezondheid en de melkproductie.

AMCRA website

AMCRA lanceert website in het Engels

9 juni, 2022

De website van AMCRA is voortaan ook beschikbaar in het Engels. Zo is er ook voor het Engelstalig publiek de mogelijkheid om relevante informatie te vinden over de missie en werking van AMCRA, het antibioticumbeleid bij dieren in België, de Visie 2024, en de benchmarking van veehouders en dierenartsen.
Aarzel dus niet om uw contacten op de hoogte te brengen van de beschikbaarheid van de AMCRA website in het Engels.

Activiteiten en realisaties 2021

AMCRA Activiteitenverslag 2021

9 juni, 2022

AMCRA heeft haar activiteitenverslag voor 2021 gepubliceerd. U vindt er de activiteiten en realisaties voor het voorbije jaar 2021.

AB coaching

DGZ lanceert AB Coaching

9 juni, 2022

Diergezondheidszorg Vlaanderen heeft in nauwe samenwerking met ARSIA een nieuwe dienst ontwikkeld; bedrijven coachen met focus op dierziektepreventie, een betere bioveiligheid, een effectievere beheersing van ziekteproblemen door vroege detectie van signalen, en een meer verantwoord en duurzaam antibioticagebruik, vanuit de invalshoek ‘beter voorkomen dan genezen’. Één van de belangrijkste doelstellingen om de diergeneeskunde verder te richten op preventie, aldus DGZ en ARSIA.

Rapport WOAH

WOAH (alias OIE) rapporteert antibioticumgebruik wereldwijd bij dieren

9 juni, 2022

De World Organisation for Animal Health (WOAH) rapporteert het antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd voor landen die lid zijn van deze organisatie. Het is het zesde rapport van de WOAH (opgericht als OIE) dat antibioticumgebruiksgegevens op dergelijke grote schaal weergeeft. Honderdzevenenvijftig landen over de hele wereld dienden data in voor 2020 over hun antibioticumgebruik bij dieren. Tetracyclinen blijven wereldwijd de meest gebruikte antibioticumklasse in de diergezondheid, en hoewel sommige antibioticumklassen die voor gebruik bij de mens van cruciaal belang worden geacht, nog steeds worden gebruikt, vertegenwoordigen zij slechts een klein deel van het totaal gebruik. Negenenzestig procent van de deelnemende landen zegt geen antimicrobiële stoffen als groeibevorderaar te gebruiken. Ook is er aanzienlijke vooruitgang geboekt met de geleidelijke stopzetting van het gebruik van enkele antibiotica met hoogste prioriteit, zoals colistine. Gebaseerd op kilogrammen dierlijke biomassa, blijft het gebruik van antimicrobiële middelen bij voedselproducerende dieren in de loop van de tijd wereldwijd dalen. Alle deelnemende landen hebben belangrijke vooruitgang geboekt en verdere inzet is nog steeds nodig om te komen tot een duurzaam gebruik ervan.

One Health voor dierenartsen gezelschapsdieren

One Health: dierenartsen op de eerste lijn!

17 mei, 2022

Bent u dierenarts en wenst u een opleiding te volgen over een actueel thema?

AMCRA biedt u volgende webinar aan: “One Health: dierenartsen op de eerste lijn!”

Drie goeie redenen om deze webinar te volgen:
- Wetenschappelijke inhoud specifiek gericht op dierenartsen

- Bijscholing erkend door de NGROD: 2 EBP na geslaagde evaluatietoets

- Mogelijkheid om vragen te stellen aan het einde van de webinar


Afspraak op Vettube

e-learning

Ontdek de AMCRA e-learning over antibioticumgebruik en -resistentie

16 mei, 2022

AMCRA ontwikkelde 10 e-learning modules onder de vorm van videofragmenten om elkeen die geïnteresseerd is in het onderwerp visueel te informeren over het probleem en de aanpak van antibioticumresistentie.

Webinars

Herbekijk webinars voor de verschillende sectoren varken, pluimvee en rundvee

21 maart, 2022

In de loop van 2021 en begin 2022 werden door AMCRA webinars ontwikkeld voor de belangrijkste voedselproducerende diersoortsectoren: varken, pluimvee en rundvee.

Heeft u deze webinars voor dierenartsen en veehouders over diverse problematieken gemist? Geen nood! U kunt de afzonderlijke topics herbekijken via het YouTube kanaal van AMCRA!

AB coaches

Belpork doet oproep voor aanwerving AB coaches

21 maart, 2022

Het kwaliteitslabel Belpork vzw is op zoek naar AB coaches die zich willen engageren om alarmgebruikers te begeleiden in hun traject naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik in de varkenssector.

Advies rundvee groepsbehandelingen

De aanbevelingen over groepsbehandeling van rundvee in een handige beslissingsboom!

8 februari, 2022

Om de selectiedruk te beperken en de ontwikkeling en de verspreiding van antibioticumresistentie bij bacteriën van runderen te vermijden, dient groepsbehandeling (metafylaxie) beperkt te worden en nooit als standaardbehandeling ingezet te worden. Preventief antibioticumgebruik is bovendien niet langer toegestaan sinds 28 januari 2022 (Verordening EU 2019/6). AMCRA ontwikkelde een advies met maatregelen voor de rundveesector rond groepsbehandelingen met antibiotica. De werkgroep is van mening dat een combinatie van verschillende strategieën en maatregelen het beste effect zal hebben bij het verminderen van de nood aan groepsbehandelingen. Om de dierenarts en veehouder makkelijk wegwijs te maken in de nieuwe aanbevelingen, werd een eenvoudige beslissingsboom opgemaakt.

Advies pluimvee groepsbehandelingen

De aanbevelingen over groepsbehandeling van pluimvee in een handige beslissingsboom!

8 februari, 2022

Antibiotica worden bij pluimvee uitsluitend in groep toegediend. Dit resulteert in een grote selectiedruk op de microbiota van pluimvee. Preventief antibioticumgebruik is bovendien niet langer toegestaan sinds 28 januari 2022 (Verordening EU 2019/6). AMCRA ontwikkelde een advies met maatregelen voor de pluimveesector rond groepsbehandelingen met antibiotica. De werkgroep stelt via een eenvoudige beslissingsboom de te volgen stappen voor die van toepassing moeten zijn op het gebruik van antibiotica in een groep pluimvee, in het bijzonder bij de behandeling van Enterococcose en bacteriële enteritis.

Advies groepsbehandeling rundvee

Nieuw AMCRA advies: Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van runderen

21 december, 2021

Om de selectiedruk te beperken en de ontwikkeling en de verspreiding van antibioticumresistentie bij bacteriën van runderen te vermijden, dient groepsbehandeling (metafylaxie) beperkt te worden en nooit als standaardbehandeling ingezet te worden. AMCRA ontwikkelde daarom een advies met maatregelen voor de rundveesector rond groepsbehandelingen met antibiotica. De werkgroep is van mening dat een combinatie van verschillende strategieën en maatregelen het beste effect zal hebben bij het verminderen van de nood aan groepsbehandelingen.

BELMAP rapport

België publiceert zijn eerste "One Health"-rapport over AMR

21 december, 2021

Surveillance is een belangrijk instrument voor het sturen van beleid ter preventie en bestrijding van infecties, het vaststellen van interventiestrategieën, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het sturen van onderzoeksprogramma's. Daartoe bestaan er gevestigde nationale bewakingsprogramma's voor zowel het gebruik van antimicrobiële stoffen als het toezicht op het vóórkomen van antimicrobiële resistentie (AMR) bij mensen, voedselproducerende dieren, de voedselketen en het milieu. De verschillende programma's zijn opgezet met verschillende doelstellingen en het was tot nu toe moeilijk om een duidelijk overzicht te krijgen van de Belgische situatie voor alle sectoren. Het BELMAP-rapport, het eerste Belgische "One Health"-rapport over AMR, heeft als doel de resultaten en trends van de bestaande monitoringprogramma's samen te vatten, mogelijke lacunes te identificeren en algemene aanbevelingen te formuleren om de monitoring te verbeteren.

One Health NAP

Eerste Belgische nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie 2020-2024

21 december, 2021

Het Belgische nationale actieplan ter bestrijding van antibioticumresistentie is nu officieel van kracht. Dit plan is gebaseerd op een gemeenschappelijke "One World, One Health"-aanpak, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor de problematiek en samenwerkt om de best mogelijke zorg voor mens en dier, veilig voedsel en een gezonde leefomgeving te bieden aan alle burgers. Vanuit het ‘One Health’ principe integreert het plan de doelstellingen en acties van de dierlijke en de humane sector en van het leefmilieu.
Dit plan dat wordt gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid, bevordert de samenwerking tussen de drie sectoren, alsook tussen de verschillende federale overheidsdiensten en gefedereerde entiteiten. Voortbouwend op de reeds geboekte vooruitgang, maar zich bewust van de uitdagingen die er nog liggen, zijn AMCRA, de bevoegde federale autoriteiten en de hele veterinaire en diergezondheidssector verheugd over de mogelijkheden die dit "One Health"-actieplan zal bieden om de strijd tegen antibioticumresistentie te verbeteren.


AMR bij pathogenen

EFSA publiceert rapporten die belang van antibioticumresistente bacteriën met betrekking tot diergezondheid beoordelen

21 december, 2021

Het Europese Voedselagentschap (EFSA) heeft beroep gedaan op verschillende deskundigen om een overzicht te maken van het belang van antibioticumresistente bacteriën en die hun rol in de diergezondheid van verschillende diersoorten. Dit werk dient als uitgangspunt voor een toekomstige rapportering van de dreiging die deze resistente bacteriën vormen voor de gezondheid van de betrokken diersoorten. De gevolgen voor de diergezondheid van deze meest relevante bacteriën en de vraag of zij in aanmerking komen om in het kader van de diergezondheidswetgeving te worden opgenomen en gecategoriseerd, zullen in afzonderlijke wetenschappelijke adviezen worden beoordeeld.
Deze EFSA rapporten vormen relevante informatie om ook voor de in België gehuisveste voedselproducerende en gezelschapsdieren kennis te verwerven over het voorkomen van resistentie bij pathogenen en op basis daarvan gerichte therapieën te kunnen toepassen.

Advies groepsbehandeling pluimvee

Nieuw AMCRA advies: ‘Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van pluimvee’

30 september, 2021

Antibiotica worden bij pluimvee uitsluitend in groep toegediend. Dit resulteert in een grote selectiedruk op de microbiota van pluimvee. De werkgroep is van mening dat er enerzijds minder antibiotica moeten gebruikt worden, maar dat anderzijds een verantwoorde keuze van het antibioticum primordiaal is.

Formularium hond en kat

Poster voor richtlijnen antibioticumgebruik bij hond en kat: nieuwe editie!

30 september, 2021

Bent u praktijkdierenarts voor honden en katten en beschikt u nog niet over een poster met richtlijnen voor verantwoord antibioticumgebruik bij hond en kat? Vraag dan nu de hernieuwde editie aan via het info@amcra.be adres!

JIACRA rapport

Nieuw JIACRA rapport met humane en diergeneeskunde antibioticumgebruik- en resistentiedata

30 september, 2021

Het 3de JIACRA rapport bevat de resultaten van uitgebreide analyses van antibioticumgebruik- en resistentiedata bij bacteriën afkomstig van mens en dier in de Europese Unie. Doel is om verbanden op te sporen tussen humaan en veterinair antibioticumgebruik enerzijds en het voorkomen van antibioticumresistentie bij bacteriën van mens en dier.

Advies droogzetten

Gebruik van smalspectrum middelen bij droogzetten van melkkoeien

28 mei, 2021

AMCRA publiceerde onlangs een advies omtrent het rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien. Eén van de richtlijnen betreft de keuze van het antibioticum, waarbij in de afwezigheid van een etiologische diagnose, idealiter een Gram + smalspectrumantibioticum als voorkeurstherapie gekozen wordt. Dit omwille van het feit dat Gram + bacteriën een grote meerderheid van de geïsoleerde ziektekiemen vormen in geval van subklinische mastitis (de ziektekiemen die een probleem vormen in de meeste van de huidige infecties vóór droogzetting). Aangezien op basis van de gepubliceerde gegevens door MCC-Vlaanderen en ARSIA, de prevalentie van resistentie van deze bacteriën tegen smalspectrum antibiotica laag is, kan in de afwezigheid van een etiologische diagnose, het gebruik van breedspectrum antibiotica en van kritische antibiotica voor de behandeling van de huidige infecties bij droogzetting verminderd en vervangen worden door een Gram + smalspectrummiddel.

Advies varken groepsbehandelingen

De aanbevelingen over groepsbehandeling van varkens in een handige flyer!

1 april, 2021

Advies droogzetten melkkoeien

De aanbevelingen over een rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten in een handige flyer!

1 april, 2021

Advies

Nieuw AMCRA advies: ‘Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België’

11 maart, 2021

In de melkveesector wordt het grootste aandeel van de gebruikte antibiotica ingezet voor de uiergezondheid. Antibioticahoudende droogzetpreparaten vertegenwoordigen een groot gedeelte van de gebruikte intramammaire producten en worden vaak profylatisch of metafylactisch aangewend. Ze bevatten ook vaak breedspectrum middelen. Om die redenen werd door AMCRA advies opgesteld over het rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien.

Schrijf je hier in om onze nieuwsbrieven te ontvangen