Sensibilisatie

Sensibilisatie

AMCRA wil door een nationale sensibilisatiecampagne oproepen tot meer bewustzijn rond de problematiek van antibioticaresistentie bij voedselproducerende dieren en bij gezelschapsdieren. 

Met de financiële steun van BAPCOC werden door AMCRA persoonlijke getuigenissen van veehouders opgenomen. De problematiek wordt daarin op een bevattelijke manier voorgesteld voor collega-veehouders en diereigenaars en de haalbaarheid van een duurzaam antibioticagebruik wordt in de praktijk geïllustreerd. 

De campagne moet bijdragen tot het realiseren van de strategische reductiedoelstellingen, zoals geformuleerd door AMCRA en onderschreven door de werkgroep diergeneeskunde van BAPCOC, de overheid en sectororganisaties (Convenant AB ondertekend op 30 juni 2016).

De tv-spots en publi-reportages zijn een productie van Plattelands-tv en worden nog steeds op regelmatige  basis uitgezonden in 2018.   

Webinars en e-learning


Tien e-learning modules over het probleem en de aanpak van antibioticumresistentie werden ontwikkeld onder de vorm van videofragmenten.

Een wetenschappelijke achtergrond is niet noodzakelijk om de e-learning te begrijpen. Elke module kan afzonderlijk bekeken worden en duurt gemiddeld 5 minuten. Deze e-learning kan ook als lesmateriaal gebruikt worden in het secundaire onderwijs of in hogescholen (bijvoorbeeld landbouwrichtingen) om studenten te informeren over antibioticumresistentie. Zo wordt er onder meer uitleg gegeven over hoe resistentie zich ontwikkeld en verspreid heeft, wat de bijdrage is van antibiotica in de selectie en spreiding van resistentie, in welke mate antibiotica gebruikt worden bij dieren in België en Europa, de betekenis van het One Health concept, de rol van het leefmilieu, ….

Deze e-learning kwam tot stand in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent.

Gezelschapsdieren en paarden


Poster en folder 'Praat over antibiotica'

De FOD Volksgezondheid, AMCRA en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten lanceerden een grote sensibilisatiecampagne over antimicrobiële resistentie en antibioticagebruik. 

Het doel van deze campagne is het correcte gebruik van antibiotica bij huisdieren te bevorderen en hun eigenaars uit te nodigen om er met hun dierenarts over te praten. Dierenartsen staan dus centraal in deze campagne en voor het welslagen ervan is hun steun onmisbaar. 

Folder 'Antibiotica, baat het niet? Dan schaadt het wel!'


Heeft mijn hond geen antibiotica nodig?”; “De vorige keer hebben die pilletjes heel goed geholpen. Kunt u dat opnieuw geven?”; “Ik denk dat mijn kat het best antibiotica kan krijgen!”. Dierenartsen kunnen tijdens het consult nogal wat druk ervaren van de eigenaar van hond of kat om antibiotica te gebruiken bij de behandeling van hun zieke viervoeter. Dierenartsen weten nochtans vanuit hun opgebouwde kennis en ervaring het best wanneer antibiotica aangewezen zijn.

Om deze druk, die leidt tot onnodig of ongepast gebruik van antibiotica, op dierenartsen te verminderen, werd door AMCRA en SAVAB-Flanders een informatieve brochure ontwikkeld “Antibiotica, baat het niet? Dan schaadt het wel!”. De folder werd geïnspireerd op een gelijkaardig initiatief vanuit de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht om de dierenarts te ondersteunen in zijn pleidooi aan de diereigenaar, wanneer wel of niet antibiotica nodig zijn. Deze brochure kan ook in de wachtzaal uitgestald worden en kan meegegeven worden aan de eigenaar van hond en kat.

Het probleem is niet enkel gekend bij dierenartsen binnen België, maar wordt ook buiten onze landgrenzen als een reële bedreiging beschouwd voor een duurzaam antibioticabeleid bij gezelschapsdieren. Door de ‘Federation of European Companion Animal Veterinary Associations’ (FECAVA) en de ‘Federation of Veterinarians of Europe’ (FVE) werd een poster gemaakt voor de eigenaren van gezelschapsdieren. De poster beschrijft het belang van een verantwoord gebruik van antibiotica en hoe infecties voorkomen kunnen worden. SAVAB-Flanders zorgde voor een vertaling van de poster naar het Nederlands en AMCRA hielp om de verspreiding bij dierenartsen voor gezelschapsdieren in Vlaanderen mogelijk te maken. De poster is beschikbaar in posterformaat (A3) en kan opgehangen worden in uw praktijk.

Poster AMCRA richtlijnen voor antibioticagebruik bij hond en kat


Tv-spots en publi-reportages


Poster 'Tante Biotica'


Rundvee


Webinars

Tv-spots en publi-reportages


Poster 'Goed gebruik'


Pluimvee


Webinars

Tv-spots en publi-reportages


Poster 'Goed gebruik'


Varken


Webinars

Tv-spots en publi-reportages


Poster 'Goed gebruik'