Over AMCRA

Over AMCRA

Missie


Antibioticaresistentie voorkomen om volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn te vrijwaren.

Streven naar een rationele reductie van antibioticagebruik en een duurzaam antibioticabeleid in de diergeneeskunde in België.

Analyseren, communiceren en sensibiliseren op een neutrale en objectieve manier.

Structuur


AMCRA wordt breed gedragen, gesteund en erkend door alle betrokken partijen en de overheid.  AMCRA heeft de juridische vorm van een vzw.

 

Stuurgroep


De stuurgroep van AMCRA heeft als doel de strategische objectieven te definiëren. Deze doelstellingen worden jaarlijks in samenspraak met de Raad van Bestuur  opgemaakt. Andere taken van de stuurgroep zijn de evaluatie van de werking en realisaties, en het waken over de neutraliteit van AMCRA. Verder beoordeelt de stuurgroep de begroting en voert ze een jaarlijkse evaluatie uit van de rekeningen. 

De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Sciensano, waarnemers van de permanente staf en van de Raad van Bestuur van AMCRA.

Raad van bestuur


De Raad van Bestuur van AMCRA bepaalt jaarlijks, samen met de stuurgroep, welke strategische doelstellingen door AMCRA moeten behaald worden. Ze ziet toe op het realiseren van de operationele doelstellingen door de permanente staf om bovengenoemde doelstellingen te behalen, en op de dagelijkse werking van het kenniscentrum. Andere taken zijn de opstelling van het jaarverslag en financiële verbintenissen, het rekruteren en aanstellen van de staf en eventuele externe experten. De Raad van Bestuur staat ook voor het samenroepen van de adviesraad en de technische werkgroepen. 

De Raad van Bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger van de volgende financierders van AMCRA: de landbouworganisaties, de mengvoederfabrikanten, de vertegenwoordigende organisatie van de dierenartsen, de farmaceutische industrie pharma.be en de Universiteit Gent vertegenwoordigd door de faculteit diergeneeskunde.

Jean-François Heymans, Directeur-generaal Controlebeleid

FAVV
"La résistance aux antimicrobiens constitue une problématique mondiale de santé publique et animale, également en lien avec l’environnement, et représente un enjeu global qui doit être abordé selon le principe « One health ».
L’AFSCA, de par ses missions et son positionnement central, a un rôle important à jouer en vue de contribuer aux solutions à apporter face à l’énorme défi que représente la lutte contre l’antibiorésistance.
Elle a dès lors pris ses responsabilités et fait de cette lutte une priorité majeure en s’y investissant fortement, en étroite collaboration avec ses autres partenaires institutionnels et privés dans le domaine de la santé animale, mais également en collaboration avec les Autorités compétentes en matière de santé publique et d’environnement, s’inscrivant totalement dans le concept « One Health ».
L’AFSCA contribue activement à la mise en place d’une politique globale, durable et efficace en matière de lutte contre l’AMR dans le secteur de la santé animale, basée sur des objectifs quantifiés ambitieux et clairs, sur des mesures chiffrées efficaces de l’utilisation des antibiotiques et des résistances bactériennes et enfin sur un équilibre dynamique entre des mesures obligatoires et volontaires, applicables, comprises et si possible acceptées par les acteurs de première ligne, en particulier les vétérinaires et les éleveurs, qui sont des éléments clés de succès.
Dans ce contexte, l’Agence soutient l’AMCRA et ses activités, en les encadrant, notamment par son implication dans la définition de ses objectifs annuels.
En tant que Chief Veterinary Officer (CVO) et Délégué belge auprès de
l’OIE, le Dr Jean-François Heymans agit également comme coordinateur pour les
politiques menées dans le domaine de la santé animale et participe activement à
la collaboration avec les responsables des politiques de lutte contre l’AMR au
niveau humain et environnement, ce dernier volet devant encore fortement se
développer. A ces titres, il fait également le lien avec les politiques menées
au niveau international où il représente la Belgique."

Katie Vermeersch, dierenarts, DG Dier, plant en voeding - Dienst Sanitair beleid dieren en planten

FOD Volksgezondheid
"De bestrijding van antimicrobiële resistentie blijft een grote uitdaging, zowel bij mensen als bij dieren als in het milieu. De adviserende, sensibiliserende en ondersteunende activiteiten van AMCRA hebben een grote waarde in de uitwerking van het beleid voor de dierlijke sector om bijkomende reducties in het gebruik van antimicrobiële middelen te bewerkstelligen. Dit kan via preventieve maatregelen, het gebruik van alternatieven en het stimuleren van goed gebruik. Vanuit mijn rol als coördinator van de dierlijke pijler van het One-Health nationaal actieplan voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (OH NAP AMR) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zie ik het, als lid van de stuurgroep, als een belangrijke opdracht om de doelstellingen van AMCRA mee te sturen om zo voor de dierlijke sector verder te bouwen aan een coherent, transversaal en interdisciplinair beleid voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie. "

Cédric Maerckx, Afdelingshoofd Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

FAGG
"Werkzame antibiotica zijn essentieel zowel voor de volksgezondheid als voor de diergeneeskunde. Daarom is het belangrijk dat antibiotica zowel in de humane geneeskunde als in de diergeneeskunde enkel op een verantwoorde manier worden gebruikt. En dat men door middel van preventieve maatregelen het gebruik van antibiotica zoveel mogelijk voorkomt. De ontwikkeling en verspreiding van resistentie tegen antibiotica dient immers zoveel mogelijk vermeden te worden zodat we zo lang mogelijk kunnen blijven rekenen op deze middelen zowel in de humane geneeskunde als in de diergeneeskunde.”

Cécile Boland, Head of Unit General Bacteriology, Veterinary Bacteriology Service

Sciensano

Stuurgroep


De stuurgroep van AMCRA heeft als doel de strategische objectieven te definiëren. Deze doelstellingen worden jaarlijks in samenspraak met de Raad van Bestuuropgemaakt. Het kan bijvoorbeeld gaan over het opstellen van een advies over de wijze van de collectie van antibioticagebruiksdata bij dieren in België. Andere taken van de stuurgroep zijn de evaluatie van de werking en realisaties, en het waken over de neutraliteit van het kenniscentrum AMCRA. Verder beoordeelt de stuurgroep de begroting en voert ze een jaarlijkse evaluatie uit van de rekeningen. 

De stuurgroep wordt samengesteld door vertegenwoordigers van het FAVV, het fagg en BAPCOC, een waarnemer van de permanente staf en van de Raad van Bestuur van AMCRA.

Raad van bestuur


De Raad van Bestuur van AMCRA bepaalt jaarlijks, samen met de stuurgroep, welke strategische doelstellingen door AMCRA moeten behaald worden. Ze ziet toe op het realiseren van de operationele doelstellingen door de permanente staf om bovengenoemde doelstellingen te behalen, en op de dagelijkse werking van het kenniscentrum. Andere taken zijn de opstelling van het jaarverslag en financiële verbintenissen, het rekruteren en aanstellen van de staf en eventuele externe experten. De Raad van Bestuur staat ook in voor het samenroepen van de adviesraad en de technische werkgroepen. 

De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de faculteiten diergeneeskunde van de Universiteit Gent en Universiteit Luik, de farmaceutische industrie pharma.be, de mengvoederorganisatie Belgian Feed Association, de dierenartsen organisaties VeDa, UPV en SAVAB-Flanders, de landbouworganisaties Boerenbond, ABS en FWA.

Dominiek Maes, voorzitter

UGent, faculteit diergeneeskunde
vertegenwoordigt de academische wereld
"De faculteit diergeneeskunde van de universiteit Gent wil graag als onafhankelijke en deskundige partij meewerken aan de problematiek van antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren. Wij zijn ervan overtuigd dat door overleg en samenwerking met alle betrokken partijen wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren met het oog op de vrijwaring van zowel de dier- als de volksgezondheid."

Stefan Van Goethem, ondervoorzitter

VeDa
vertegenwoordigt de dierenartsen
"Als bedrijfsdierenarts zijn we zowel in de pluimvee, varkens als rundveesector de belangrijkste schakel tussen veehouder en overheid. Bij gezelschapsdieren moet de eigenaar en dierenarts mee bewust worden van de steeds meer opgebouwde resistentieproblematiek. Het is van kapitaal belang dat de dierenarts op een werkbare manier en met behulp van al zijn vaardigheden en kennis, antibiotica in de veehouderij en gezelschapsdieren kan reduceren op een verantwoorde manier. Eén centrale datacollectie en halfjaarlijkse bedrijfsrapporten zijn essentieel om de veehouder en dierenarts mede bewust te maken van zijn actuele situatie. Antibiotica moet kunnen blijven ingezet worden maar enkel op een verantwoorde manier, dit om het dierenwelzijn te garanderen. Voor de kritische antibiotica is het alvast een uitdaging om deze te minimaliseren in gebruik. De bedrijfsdierenarts is dan ook het meest aangewezen om correcte diagnoses, alternatieven zoals vaccinaties, management aanpassingen te adviseren aan de veehouders."

Laurien Van Heupen, penningmeester

BFA
vertegenwoordigt de mengvoederindustrie
“Binnen de mengvoedersector wordt al meerdere jaren het toepassen van met antibioticum gemedicineerde voeders gemonitord. ‘Meten is weten’ is dan ook iets dat hoog in het vaandel gedragen wordt binnen de sector. Deze doorgedreven monitoring in combinatie met een aantal sectorinitiatieven hebben de reductie binnen de mengvoederindustrie in een stroomversnelling gebracht. Met het halen van de eerste doelstelling van -50% in 2017 en een reductie van 71% in 2019 tot gevolg. Er is al veel werk verzet binnen de volledige dierlijke sector de afgelopen jaren. Het blijft echter zeer belangrijk om met alle schakels tesamen naar nog verdere reductie toe te werken. Als we de goede samenwerking van de afgelopen jaren hierbij verderzetten, kan dit alleen maar mooie resultaten opleveren!”

Johan De Haes, secretaris

pharma.be
vertegenwoordigt de farmaceutische industrie
"Antibiotica zijn waardevolle geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor mens en dier. Daarbij komt dat de zoektocht naar nieuwe antibiotica stagneert. Het is daarom van het allergrootste belang dat deze geneesmiddelen op een correcte en verantwoorde manier gebruikt worden, enkel wanner het echt moet. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken sectoren in zowel de humane gezondheidszorg als in de diergeneeskunde. De ingezette verduurzaming moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk antimicrobiële resistentie wordt ontwikkeld en we nog lang kunnen beschikken over effectieve antibiotica in de strijd tegen bacteriële infecties bij zowel mens als dier."

Els Goossens, ondervoorzitter

Boerenbond
vertegenwoordigt de veehouders
"Mede door de ontdekking van de eerste antibiotica in 1928 is de diergezondheid en het dierenwelzijn in de veeteelt sterk verbeterd en hebben we de huidige productiekengetallen kunnen behalen. De sector is er zich echter terdege van bewust dat er inspanningen geleverd moeten worden om antibioticaresistentie terug te dringen door antibiotica spaarzaam en doordacht te gebruiken. Dit is cruciaal om ook in de toekomst antibiotica nog te kunnen inzetten bij mens en dier. Daarvoor is een intensieve samenwerking nodig in een “One Health” aanpak: samen reageren met alle betrokkenen uit de humane, diergeneeskundige en landbouwsector. Hierbij moet zwaar ingezet worden op sensibilisering, communicatie en het voorstellen van alternatieven voor antibioticagebruik, zonder dat daarbij het snel behandelen van zieke dieren en het dierenwelzijn in het gedrang komt. Benchmarking is daarbij een belangrijk hulpmiddel."

Stéfan Degallaix

Union Professionnelle Vétérinaire
vertegenwoordigt de dierenartsen
Il est important pour l’UPV, forte de ses 1000 membres, d’être présente au Conseil d’administration de l’AMCRA car les vétérinaires sont les prescripteurs et les utilisateurs des antibiotiques et à ce titre nous avons une grande responsabilité au niveau de la santé publique.
Il est important que les informations concernant le bon usage des antibiotiques dont les effets au sens large ( sur les animaux, les humains, l’environnement) circulent des autorités sanitaires vers les vétérinaires et vice-versa ; c’est ce rôle de transmission bilatérale qu’entend remplir l’UPV.

Bob Proesmans

SAVAB-Flanders
vertegenwoordigt de dierenartsen
SAVAB-Flanders, de beroepsvereniging voor gezelschapsdieren practici, wil haar verantwoordelijkheid opnemen om constructief mee te werken aan verantwoord gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren. Informering en wetenschappelijke ondersteuning van onze leden vormen daarbij de basis voor een kwaliteitsvolle diergeneeskunde.
Niet alleen honden en katten, maar andere diersoorten genieten meer een meer aandacht en verzorging: vogels, knaagdieren, vissen, reptielen e.a. vormen een even grote uitdaging in de dagelijkse praktijk. Onze bijzondere relatie en dagelijks direct contact met de baasjes van deze gezelschapsdieren geven ons de gelegenheid om mensen te sensibiliseren om verantwoord om te gaan met antibiotica. Daarenboven vormt de zeer nauwe band die de eigenaars hebben met hun geliefd huisdier een belangrijke uitdaging in de strijd tegen resistentievorming.

Permanente staf


De permanente staf van AMCRA is werkzaam in de eenheid ‘advies en communicatie’ en in de ‘eenheid data-analyse antibioticumgebruik’. De staf wordt in haar dagelijkse werking aangestuurd door de coördinator.

De eenheid ‘advies en communicatie’ voert de operationele doelstellingen uitin samenspraak met de Raad van Bestuur. Adviezen en richtlijnen worden uitgewerkt om te kunnen beantwoorden aan specifieke wetenschappelijke of technische vragen in het kader van het bereiken van de reductiedoelstellingen. Technische werkgroepen worden opgericht en de samenstelling varieert naargelang het onderwerp (zie de lijst van de gepubliceerde adviezen in de pagina “Advies en wetgeving”). Naast de adviserende rol voor de overheid en de sectoren heeft AMCRA ook een centrale rol in de communicatie en sensibilisatie van alle betrokken stakeholders. Een overzicht van het sensibilisatiemateriaal ontwikkeld door AMCRA kan in de pagina “Sensibilisatie” gevonden worden.

De data-analyse-eenheid verzorgt de analyse van de antibioticumgebruiksdata bij dieren in België, gecollecteerd door overheids- en private systemen.

Fabiana Dal Pozzo

Coördinator

Bénédicte Callens

Wetenschappelijk medewerkster

Wannes Vanderhaeghen

Hoofd
'Eenheid data-analyse'

Isabelle Thirion

Vertaalster en administratief medewerkster

Philippe Van Vreckem

Data-analist

Maries Lissens

data-analiste

Axel Bouffioux

Data-analist

Technische werkgroepen


Een technische werkgroep wordt opgericht met het oog op het beantwoorden van specifieke wetenschappelijke of technische vragen in het kader van het bereiken van de strategische doelstellingen. De samenstelling van de werkgroep varieert dus naargelang het onderwerp.

De adviesraad, de stuurgroep, de Raad van Bestuur en alle betrokken organisaties kunnen opgeroepen worden om deelnemers voor een specifieke werkgroep voor te stellen. Een van de leden van de permanente staf is steeds aanwezig tijdens de bijeenkomst van de technische werkgroep.

Adviesraad


In haar werking streeft AMCRA naar een communicatie naar alle betrokken partijen via een jaarlijkse adviesraad, die traditioneel in juni wordt georganiseerd. Sinds de ondertekening van het antibioticumconvenant in 2016 is de adviesraad tevens een communicatiemoment waar ook de genomen initiatieven van de leden-sectoren en de overheid in het afgelopen jaar worden meegedeeld.

 

Verder worden tijdens de adviesraad de verkoop- en gebruikscijfers (BelVet-SAC) van antibiotica bij dieren in België van het voorbije jaar breed gecommuniceerd.  Deze cijfers worden gekoppeld aan de vooropgezette kwantitatieve reductiedoelstellingen van het antibioticumgebruik (zie Visie 2020 en Visie 2024). Ook worden de trends van de beschikbare antibioticumresistentiegegevens van de nationale monitoringsprogramma's bekend gemaakt om de evolutie in het voorkomen van resistentie bij indicatorkiemen en zoönotische bacteriën op te volgen.

Jaarverslagen


In de jaarverslagen vindt u een samenvatting van de activiteiten van AMCRA. Indien u meer wenst te weten over onze lopende activiteiten, neem dan gerust contact met ons op.

Onze Partners