Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • mei 31, 2023
  • Category: EFSA rapporteert antibioticaresistentie

De ‘European Union Summary Report’ over antimicrobiële resistentie bij zoönotische en indicatorbacteriën van mensen, dieren en levensmiddelen in 2020 en 2021


Gegevens over antimicrobiële resistentie (AMR) van zoönotische en indicatorbacteriën bij mensen, dieren en levensmiddelen worden jaarlijks verzameld door de EU-lidstaten en de rapporterende landen. Deze gegevens worden gezamenlijk geanalyseerd door het Europese Voedselagentschap (EFSA) en het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en gepresenteerd in een jaarlijks samenvattend verslag van de Europese Unie.

 Het ‘European Union Summary rapport’ geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de geharmoniseerde AMR-monitoring 2020-2021 voor Salmonella spp., Campylobacter jejuni en C. coli bij mensen en voedselproducerende dieren (slachtkuikens, legkippen en kalkoenen, mestvarkens en runderen jonger dan één jaar) en vlees van deze diersoorten. Voor dieren en vlees worden ook indicatorgegevens van E. coli over het voorkomen van AMR en vermoedelijke Extended spectrum β-lactamases (ESBL)-/AmpC β-lactamases (AmpC)-/carbapenemases (CP)-producenten, alsook het voorkomen van meticillineresistente Staphylococcus aureus geanalyseerd. Uit de analyses van temporele trends voor beide belangrijke uitkomstindicatoren (percentage volledige gevoeligheid en prevalentie van ESBL-/AmpC-producenten) blijkt dat de afgelopen jaren in verscheidene EU-lidstaten bemoedigende vooruitgang is geboekt bij het terugdringen van AMR bij voedselproducerende dieren.

In 2021 hebben de lidstaten voor het eerst AMR-gegevens ingediend over E. coli-isolaten van vlees dat aan grenscontroleposten is bemonsterd. Waar beschikbaar werden de monitoringgegevens van mensen, voedselproducerende dieren en vlees gecombineerd en vergeleken op EU-niveau, met de nadruk op multiresistentie, volledige gevoeligheid en gecombineerde resistentiepatronen tegen geselecteerde en kritisch belangrijke antimicrobiële stoffen, alsook Salmonella- en E. coli-isolaten die ESBL-/AmpC-/carbapenemase-fenotypen vertonen. Bij Salmonella spp. en Campylobacter-isolaten van mensen en dieren werd vaak resistentie gevonden tegen veelgebruikte antimicrobiële stoffen. Gecombineerde resistentie tegen kritisch belangrijke antimicrobiële stoffen werd voornamelijk in lage prevalenties waargenomen, behalve bij sommige serotypes van Salmonella en bij C. coli in sommige landen. De melding van een aantal carbapenemase-producerende E. coli-isolaten (met blaOXA-48-, blaOXA-181- en blaNDM-5-genen) bij varkens, runderen en hun vleesderivaten door een beperkt aantal lidstaten (4) in 2021 vraagt om een grondige follow-up.