Varken

  • by:
  • december 5, 2022
  • Category:

Nieuwe ‘Barometer 2.0’


De nieuwste resultaten van de Barometer 2.0 tonen de gebruikte tonnen antibiotica bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen in de periode juli 2020 tot en met juni 2022. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het tweede kwartaal van 2022 mee opgenomen. Voor de tweede maal wordt een opvolging voorzien van de gebruiksresultaten in het kader van de ‘reductiepaden’ (= grenswaarden voor het aantal behandeldagen op 100, ofte BD100, op bedrijfsniveau) voor de varkens-, vleeskippen- en vleeskalverensector.

Betreffende de aankomende wijzigingen in Sanitel-Med, zal de aanpassing van het Koninklijk Besluit van 21/07/2016 (dat de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en verantwoordelijken van de dieren bepaalt), op een later tijdstip dan gepland in voege treden. Dit wil zeggen dat de verplichting om het antibioticumgebruik bij alle runderen en pluimvee van de soorten kip en kalkoen te registreren, wordt verlaat naar een nog nader te bepalen tijdstip. Desalniettemin raden we aan om vanaf 01/01/2023 de gegevens reeds in Sanitel-Med te (laten) registreren, zodat gestart kan worden met het voorbereidend werk, nodig om bij het in voege gaan van het KB operationeel te zijn.

Er wordt opnieuw een daling vastgesteld in het totaal aantal ton gebruikte antibiotica ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Enkel bij pluimvee lijkt er een stabilisatie op te treden.

Het colistinegebruik blijft verder dalen en voor de vijfde opeenvolgende barometer wordt geen gebruik van 3de/4de generatie cefalosporines vastgesteld.

De barometer toont echter voor een tweede rapportering op rij een stijging in het gebruik van de (fluoro)quinolones in de pluimveesector (specifiek de braadkippen). Het aantal gebruikte kilogram (fluoro)quinolones kent een stijging in de periode juli 2021-juni 2022 (395.6 kg) ten opzichte van de periode januari 2021-december 2021 (358.4 kg). Globaal gezien blijft het aantal bedrijven dat deze middelen inzet wel stabiel in vergelijking met voorgaande barometerresultaten.

Ook de nieuw toegevoegde figuren in het kader van de sectorspecifieke doelstellingen tonen mooie resultaten. In alle diercategorieën is er verdere daling van de BD100, wat zich vertaalt in minder ‘rode’ bedrijven en meer ‘groene’ bedrijven. Maar ook hier lijkt de daling in de pluimveesector een limiet te bereiken.

De barometer toont het jaarlijks totaal AB gebruik dat per diersoort geregistreerd werd in SANITEL-MED uitgedrukt in aantal ton, steeds opschuivend met een kwartaal (‘rollend kwartaal’). Naast het totaalgebruik worden er ook drie diergeneeskundig belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine) en de families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3e en 4e generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale diergeneeskundige AB gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2021 volgens de BelVet-Sac data werd verkocht in België. Deze overzichtscijfers zijn niet genormaliseerd (biomassa). De tendens is dus uitgedrukt in absolute cijfers (ton, kg). Gezien de biomassa per diersoort effectief enige procenten per jaar stijgt of daalt, gelden deze cijfers niet als een referentie van het gebruik bij de verschillende diersoorten. Daarnaast wordt per diersoort en -categorie de evolutie van enkele percentielen getoond, wat de verdeling van de BD100 over de bedrijven in de benchmarkgroepen beschrijft. Tot slot worden ook het percentage bedrijven in de verschillende kleurzones getoond.