Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • maart 11, 2021
  • Category: Advies

Nieuw AMCRA advies: ‘Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België’


In de melkveesector wordt het grootste aandeel van de gebruikte antibiotica ingezet voor de uiergezondheid. Antibioticahoudende droogzetpreparaten vertegenwoordigen een groot gedeelte van de gebruikte intramammaire producten en worden vaak profylatisch of metafylactisch aangewend. Ze bevatten ook vaak breedspectrum middelen. Om die redenen werd door AMCRA advies opgesteld over het rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien.

Samengevat werden volgende aanbevelingen genoemd:

Kwantitatieve reductie van antibiotica bij het droogzetten:

Om het gebruik van antibiotica bij het droogzetten bij melkvee in België te verminderen, wordt aanbevolen om:

1. De algemene diergezondheid op een bedrijf naar een hoger niveau te tillen met voldoende aandacht voor preventie van mastitis, door middel van een adequaat bedrijfsgezondheidsplan (BGP).

2. Een goede monitoring te voorzien van de algemene uiergezondheid op een bedrijf alsook de individuele uiergezondheid en te investeren in een etiologische diagnostiek in geval van subklinische en klinische mastitis, zowel tijdens de lactatie als bij het droogzetten.

Lees hier het volledige advies.

3. Het selectief antibioticagebruik bij het droogzetten te stimuleren, wanneer de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, waarbij de selectie gebeurt op basis van een individuele inschatting van de infectiestatus op het moment van droogzetten d.m.v. celgetalbepaling op koe- of kwartierniveau en/of bacteriologisch onderzoek.

4. Nieuwe infecties tijdens droogstand te voorkomen door systematisch en correct gebruik te maken van speenafsluiters en het toepassen van een correct droogzetmanagement (hygiëne, voeding, immuniteit).

5. Informatie uit benchmarkrapporten (veehouders en dierenartsen) te benutten om het gebruik van antibiotica kwantitatief in kaart te brengen en, indien nodig, bij te sturen.

 

Kwalitatieve vermindering van antibiotica bij het droogzetten:

Als uit een individuele diagnose blijkt dat een antibioticumbehandeling aangewezen is bij het droogzetten, wordt er aanbevolen om:

 

1. GRAM + smalspectrumantibiotica als voorkeurstherapie te gebruiken, en dit op basis van de beschikbare Belgische gegevens (bacteriologische gegevens en in vitrogevoeligheidsresultaten gepubliceerd door MCC-Vlaanderen en ARSIA).

 

2. De keuze aan te passen indien de bedrijfsdierenarts het nodig acht, op basis van een etiologische diagnose (+ antibiogram) van de bedrijfsspecifieke infecties die een probleem vormen voor of tijdens de droogstandperiode.

 

Meer algemeen wordt aangeraden:

1. De dierenartsen te informeren, sensibiliseren en ondersteunen in hun begeleiding van de veehouders op het gebied van het selectief droogzetten door middel van ad hoc opleidingen (veehouders en dierenartsen).

2. Een bredere toepassing van bestaande richtlijnen inzake (therapeutisch) antibioticagebruik bij het droogzetten (AMCRA formularium), waarin het prioritair gebruik van smalspectrumantibiotica aangeduid wordt, te bevorderen.