Nieuws

Nieuws

  • by:
  • december 18, 2018
  • Category: Advies benchmarking dierenartsen

AMCRA publiceert Advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2: Dierenartsen’


Na de publicatie van het advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1: Veehouders’ verschijnt nu ook het advies over het benchmarken van dierenartsen.

Dit Advies vloeit voort uit de doelstellingen voor reductie van antibioticagebruik (AB-gebruik) geformuleerd in het AMCRA 2020-plan en het ‘Antibioticaconvenant’ ondertekend in 2016, en houdt verband met twee actiepunten: ‘Veehouders en dierenartsen gebenchmarkt’ en ‘Ieder bedrijf een plan’.

Dit Advies heeft als doel (1) een methode te beschrijven, toepasbaar in de verschillende nutsdiersectoren, voor het benchmarken van het verschaffen van antibiotica door dierenartsen; (2) het voorstellen van een kader voor de opvolging van verschillende categorieën verschaffers.

Het Advies stelt voor de indicator voor het benchmarken van dierenartsen, de BD100-VET, te bepalen per diersoort en samen te stellen uit twee componenten. De component BD100-VET/contract neemt alle verschaffingen in rekening op de beslagen waarmee er een contract voor epidemiologische bewaking is (= contract-beslagen). Aan elk contract-beslag wordt een aantal diercategorie-eenheden toegekend overeenkomstig de types diercategorieën aanwezig op het contract-beslag. De benchmarkscore van een dierenarts wordt hieruit bepaald als het percentage diercategorie-eenheden in de groene, gele en rode zone van de veehouder-benchmark.

Het Advies stelt voor ook rekening te houden met het aandeel verschaffingen door andere dierenartsen in de BD100-VET/contract alsook met de mate waarin een dierenarts zelf verschaft op niet-contract-beslagen. Dit laatste kan door de BD100-VET/gebruik te berekenen, zijnde de BD100 van de eigen verschaffingen gemiddeld over alle beslagen waar werd verschaft (contract + niet-contract), en dit te vergelijken met de BD100 van de eigen verschaffingen gemiddeld over alle contract-beslagen. Kwalitatieve aspecten van het antibioticagebruik (AMCRA-kleurcodes, antibiotica-klassen, …) dienen ook opgenomen te worden in een benchmarkrapport voor dierenartsen.

De benchmarkgrenswaarden voor dierenartsen worden in eerste instantie best bij elke rapportering bepaald, zodanig dat er telkens ongeveer 50% groene en ongeveer 10% rode dierenartsen zijn. Wanneer meer inzicht is verkregen in de dynamiek van de evolutie van de benchmarkgrenswaarden stelt dit Advies voor meer statische grenswaarden te bepalen.

Het benchmarken van dierenartsen is meest aangewezen op niveau van het ordenummer van de individuele dierenarts, voorafgegaan door de letters F of N. Aangezien een ordenummer ook verbonden kan zijn aan een Rechtspersoon en aangezien een contract voor epidemiologische bewaking ook kan afgesloten worden tussen een veehouder en een Rechtspersoon zal een lijst van de dierenartsen die onder een Rechtspersoon vallen moeten bijgehouden worden om een goeie voorstelling te verzekeren van de BD100-VET/contract in het geval van een contract met een Rechtspersoon.

De opvolging van de dierenarts-benchmarking kan op verschillende manieren georganiseerd en beheerd worden. Cumulatieve maatregelen voor aandachts- en grootverschaffers zijn aangewezen, daarbij zoveel mogelijk vertrekkend van de bestaande maatregelen op niveau van het individuele beslag in het kader van de benchmarking van veehouders maar met ruimte voor extra maatregelen op niveau van de individuele dierenarts of de praktijk alsook voor het inschakelen van een externe partij om het verschaffen van antibiotica op een bedrijfsoverstijgend niveau door te lichten.


Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België
Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens