Nieuws

Nieuws

  • by:
  • maart 7, 2018
  • Category: Gebruik zinkoxide

Advies over de uitfaseringsperiode van zinkoxide bij gespeende biggen


Het Europees ‘Committee for Medicinal Products for Veterinary Use' (CVMP) gaf op 16 maart 2017 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan hoge, therapeutische concentraties bij dieren. De CVMP oordeelde dat de voordelen van zinkoxide voor preventie van diarree bij varkens niet opwegen tegen de risico’s van hoge dosissen zink in het milieu. Zink is immers een zwaar metaal, wordt slecht geabsorbeerd en accumuleert in diverse compartimenten van het milieu. Het CVMP erkende ook dat er een risico bestaat op co-selectie voor resistentie tegen antibiotica (de selectie van meerdere antimicrobiële resistentiegenen) in verband met het gebruik van zinkoxide, maar dat een dergelijk risico op dit moment niet kwantificeerbaar is.

Op basis van dit advies nam de Europese Commissie kort nadien een beslissing over het gebruik van diergeneesmiddelen met zinkoxide voor orale toediening aan voedselproducerende dieren. Het oordeel luidde dat alle EU-lidstaten binnen een termijn van 5 jaar het gebruik van deze diergeneesmiddelen dienen stop te zetten (uiterlijk tot 26/06/20222). De hiervoor bevoegde instanties in België, de kabinetten van ‘Landbouw’ en ‘Volksgezondheid’ moeten dus beslissen hoe lang zinkoxide nog gebruikt kan worden voor de preventie van speendiarree bij biggen. In België is momenteel één geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik op basis van zinkoxide vergund: Gutal® 1000 mg/g. AMCRA stelde een werkgroep samen met als doel te komen tot een breed-gedragen sectoradvies over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide. Hierbij werden ook de vragen gesteld wat de impact zal zijn op het antibioticagebruik van het niet langer voorhanden zijn van diergeneesmiddelen met zinkoxide en welke alternatieven voor het gebruik van zinkoxide en antibiotica in de preventie van speendiarree bij biggen voorhanden zijn.  De werkgroep was het unaniem eens dat een uitfaseringsperiode nodig is en het mogelijk moet maken om de toepassing van alternatieven voor zinkoxide en antibiotica, bijvoorbeeld vaccins, door varkenshouders en dierenartsen te optimaliseren. Dit moet een plotse toename in het gebruik van colistine, het antibioticum bij uitstek in de behandeling van speendiarree, voorkomen. De werkgroep stelt daarom voor om het gebruik van zinkoxide toe te laten tot ten laatste eind 2020. Aangezien de vergunning van Gutal® 1000 mg/g, het in België énige vergunde geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik op basis van zinkoxide, verloopt op 18/09/2019, betekent dit dat de stocks van zinkoxide nog gedurende 1 jaar, 3 maanden en 12 dagen zouden mogen gebruikt worden, dit is dus tot eind 2020.De varkenshouder en zijn bedrijfsbegeleidende dierenarts zullen op het bedrijf moeten nagaan welke maatregelen kunnen toegepast worden om het gebruik van zinkoxide en antibiotica uit te faseren. Het toepassen van een efficiënt controlebeleid van speendiarree berust in de praktijk op een combinatie van diverse preventieve maatregelen. Tijdens de uitfaseringsperiode zal het totale gebruik van ZnO en colistine opgevolgd worden voor de Belgische varkenshouderij en gemeten worden op basis van totale hoeveelheden gebruikt ZnO en colistine, de gemiddelde BD100en het aantal bedrijven waar ZnO en colistine gebruikt worden.AMCRA hoopt dat de bevoegde instanties het sectoradvies zal meenemen in haar beslissing over wanneer het gebruik van diergeneesmiddelen met zinkoxide voor orale toediening aan voedselproducerende dieren stopgezet moet worden in België.
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België
Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens