De realisaties van Amcra in 2012

Om de missie van AMCRA te kunnen verwezenlijken, werden voor het eerste werkjaar 2012 volgende strategische objectieven vooropgesteld; AMCRA werkte een planning uit om deze doelstellingen te behalen:

1. Het opstellen van antibioticumgidsen voor het verantwoord antibioticumgebruik bij varkens, pluimvee, vleesvee en melkvee.

Hiertoe stelde AMCRA per diersoort/diergroep (varkens, pluimvee, vleeskalveren, vleesvee en melkvee) een werkgroep samen met relevante vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Hierbij werden dierenartsen, de farmaceutische industrie, de mengvoederindustrie, de landbouworganisaties, en de wetenschappelijke wereld betrokken om zo doeltreffend mogelijk te kunnen oordelen over de correcte inhoud en opbouw van de respectievelijke gidsen.

Een ontwerpversie van deze gidsen was beschikbaar in het vierde kwartaal van 2012. In 2013 worden de gidsen verder afgewerkt en verspreid. De gidsen bevatten zowel algemene informatie m.b.t. het goed gebruik van antibiotica als diersoortspecifieke informatie met specifieke aanbevelingen voor behandelingen in functie van de aandoening.

2.   Het opmaken van een studierapport over de mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige datacollectie systemen om het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in kaart te brengen met als doel te komen tot een elektronische gegevensbank.

Dit advies werd uitgewerkt door de werkgroep datacollectie, en is beschikbaar op onze website sedert begin oktober 2012. Op basis van het advies kunnen de nodige voorbereidingen getroffen worden door betrokken organisaties om op korte termijn een datacollectie systeem te ontwikkelen. De Raad van Bestuur van AMCRA is er immers van overtuigd dat het opzetten van een elektronische gegevensbank een absolute prioriteit is. Enerzijds vanuit het oogpunt dat het collecteren en verwerken van data een zekere tijd nodig heeft om tot betrouwbare resultaten te komen, en anderzijds omdat het realiseren van een dergelijke gegevensbank de nodige mandagen in beslag zal nemen voor ontwikkelaars.

3.   Het ontwikkelen van informatie- en sensibilisatiecampagnes naar dierenartsen en verantwoordelijken van dieren toe om verantwoord antibioticumgebruik te stimuleren.

Een eerste initiatief hiertoe was de oprichting van een werkgroep communicatie in januari 2012. In deze werkgroep werd een communicatieplan uitgewerkt, waarin onder andere de ontwikkeling naar vorm en inhoud van een website voor Amcra aan bod kwam. Deze website werd in het tweede kwartaal online geplaatst. Daarnaast werd ook een ‘roadshow’ georganiseerd, met presentaties ten lande voor dierenartsen. Op 18 oktober 2012 vond in Brussel het eerste AMCRA-seminarie plaats over alternatieven voor antibiotica in de dierlijke productiesector.

4.   Het bundelen van voorstellen tot autoregulatie per sector betreffende het antibioticagebruik in de diergeneeskunde.

Dit objectief werd gerealiseerd tijdens de vergaderingen van de bovengenoemde werkgroepen per diersoort/diergroep. De voorstellen omvatten ondermeer maatregelen met betrekking tot registratie van het diergeneesmiddelengebruik, met betrekking tot het gebruik van antibacteriële middelen, en met betrekking tot dierengezondheid. De adviezen van iedere werkgroep werden in september 2012 gepresenteerd aan de Stuurgroep. In januari 2013 werd een syntheserapport gemaakt door AMCRA, geïnspireerd op de voorstellen die door iedere werkgroep apart werden gedaan.

Naast de strategische doelstellingen, werkt AMCRA ook aan andere objectieven, zoals beschreven in het ‘Memorandum of Understanding’, of op vraag van betrokken instanties of partners. Het volgende objectief kadert hierin:

5.   Het geven van advies m.b.t. de mogelijkheid van ZnO toepassing bij gespeende biggen als mogelijk alternatief voor antibiotica.

In dit advies, uitgewerkt door de werkgroep ZnO, werden o.a. vragen beantwoord betreffende de dosering en het ecologische aspect. In november 2012 werd het advies op onze website geplaatst.

In onderstaande tabel kan u een overzicht vinden van de realisaties van AMCRA in 2012.

 

DOELSTELLINGEN 2012

DATUM REALISATIE

 
 

Opstellen antibioticumgidsen varkens, pluimvee, vleeskalveren, vleesvee en melkvee

ontwerpversie

4de kwartaal 2012

 

Opmaken advies datacollectie

3de kwartaal 2012

 

Ontwikkeling informatie- en sensibilisatiecampagnes:

Website

Studiedagen - lezingen

Overige (rapporten - perscontacten - publicaties - …)

 

2de kwartaal 2012

gespreid over het jaar

continu

 

Opmaken syntheserapport voorstellen tot autoregulatie sectoren

3de - 4de kwartaal 2012

 

Opmaken advies ZnO in varkensvoeder als alternatief voor antibiotica

4de kwartaal 2012