Over AMCRA

Inhoud

Wat doen we?

AMCRA is het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België en heeft als doel het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid om de volksgezondheid, de dierengezondheid en het dierenwelzijn te vrijwaren. AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België.

De leden van AMCRA stelden samen een visie 2020 op. Dit plan stelt ambitieuze, maar realistische reductiepercentages voorop tegen 2020: een halvering van het algemeen gebruik van antibiotica en een 75 % vermindering van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020. Voor gemedicineerde voeders wordt de lat nog hoger gelegd en streeft men naar een 50 % vermindering binnen de 3 jaar. Lees het volledige Plan 2020 hier.

AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals

In haar werking streeft AMCRA naar een maximale participatie van alle betrokken partijen via een uitgebreide adviesraad. De adviesraad komt minstens één maal per jaar samen om adviezen te formuleren met betrekking tot de werking en initiatieven van AMCRA en om de resultaten van AMCRA te beoordelen. Tevens worden leden van de adviesraad gerekruteerd om technische werkgroepen samen te stellen in functie van specifieke thema’s/vragen.

AMCRA wordt ondersteund en gefinancierd door volgende partners:

  • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
  • Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC)
  • Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (pharma.be)
  • Agrofront: ‘Boerenbond’ (BB), ‘Algemeen Boerensyndicaat’ (ABS) en ‘Fédération Wallonne de l’Agriculture’ (FWA)
  • Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten (BEMEFA)
  • Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD)
  • Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent (UGent)
  • Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Luik (ULg)

Terug naar boven

Wie zijn we?

Permanente staf
Fabiana Dal Pozzo Fabiana Dal Pozzo, (E-mail): Coördinator
Bénédicte Callens, (E-mail): Wetenschappelijk medewerkster 
Wannes Vanderhaeghen, (E-mail): Wetenschappelijk medewerker eenheid datacollectie antibioticumgebruik  
Veerle Piessens, (E-mail): Data-analist eenheid datacollectie antibioticumgebruik
Raad van Bestuur
Jeroen Dewulf

Jeroen Dewulf (E-mail): Voorzitter

"De faculteit diergeneeskunde van de universiteit Gent wil graag als onafhankelijke en deskundige partij meewerken aan de problematiek van antibioticum gebruik en resistentie bij dieren. Wij zijn ervan overtuigd dat door overleg en samenwerking met alle betrokkenpartijen wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren met het oog op de vrijwaring van zowel de dier- als de volksgezondheid."

Davy Persoons

Davy Persoons (E-mail): Secretaris

"Antibiotica zijn waardevolle hulpmiddelen in het behoud van een hoge gezondheidsstatus voor mens en dier. Bovendien kost de ontwikkeling ervan handenvol geld. Het is daarom van het allergrootste belang dat deze producten op een correcte en verantwoorde manier gebruikt worden, met een zo gering mogelijke ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Enkel door een duurzaam antibioticabeleid kunnen we op lange termijn blijven rekenen op deze waardevolle producten, en het behoud van zowel de dieren- als volksgezondheid garanderen."

Koen Mintiens (E-mail): Ondervoorzitter

"De trend van toenemende resistentie tegenover de meest gangbare antibiotica is niet alleen een bedreiging voor de volksgezondheid maar ook voor de veehouderij. Het gamma aan beschikbare antibiotica voor de behandeling van zieke dieren neemt af. De ontwikkeling van nieuwe antibiotica in de farmaceutische sector is erg beperkt. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij blijft echter noodzakelijk. Zowel vanuit het aspect dierenwelzijn als vanuit economische motieven moet de behandeling van zieke dieren met antibiotica mogelijk blijven. Antibiotica zijn onmisbare en waardevolle geneesmiddelen voor elke veehouder maar ongecontroleerd en onverantwoord gebruik leiden tot resistentie. Dit moet vermeden worden willen we antibiotica ook in de toekomst kunnen inzetten om ziektes onder controle te houden."

Yvan Dejaegher

Yvan Dejaegher (E-mail): Schatbewaarder

"Meten is weten (gissen is missen, gokken is dokken): registreren gebruik antibiotica in de dierlijke productie is een must! Ook de mengvoederindustrie mat en meet mee! Antibioticabeleidsmaatregelen uitvaardigen gebaseerd op grondige kennis van zaken (facts & figures) verzekert de beste resultaten. Een ketengericht antibiotica-initiatief garandeert de beste onderbouw. Maatregelen geschraagd door alle schakels van de keten zorgen voor een daadwerkelijke aanpak van de antibioticaproblematiek met een reductie van het totaalgebruik tot gevolg! Verschuivingen bieden immers geen oplossing. Registratie, confrontatie, sensibilisatie, motivatie, educatie en reductie is de boodschap!"

Chris Landuyt

Stefan Van Goethem (E-mail): Ondervoorzitter

"Als bedrijfsdierenarts zijn we zowel in de pluimvee, varkens als rundveesector de belangrijkste schakel tussen veehouder en overheid. Bij gezelschapsdieren moet de eigenaar en dierenarts mee bewust worden van de steeds meer opgebouwde resistentieproblematiek. Het is van kapitaal belang dat de dierenarts op een werkbare manier en met behulp van al zijn vaardigheden en kennis , antibiotica in de veehouderij en gezelschapsdieren kan reduceren op een verantwoorde manier. Eén centrale datacollectie en halfjaarlijkse bedrijfsrapporten zijn essentieel om de veehouder en dierenarts mede bewust te maken van zijn actuele situatie. Antibiotica moet kunnen blijven ingezet worden maar enkel op een verantwoorde manier, dit om het dierenwelzijn te garanderen. Voor de kritische antibiotica is het alvast een uitdaging om deze te minimaliseren in gebruik. De bedrijfsdierenarts is dan ook  het meest aangewezen om correcte diagnoses, alternatieven zoals vaccinaties, management aanpassingen  te adviseren aan de veehouders."

Stuurgroep
FAVV Jozef Hooyberghs - FAVV (E-mail)
FAGG Dries Minne - FAGG (E-mail)
Bapcoc Hein Imberechts - Bapcoc (E-mail)

Terug naar boven

Onze doelstellingen voor 2015

 

Onze doelstellingen voor 2015:

In het kader van de overeenkomst met de stuurgroep van AMCRA zal in 2015 gewerkt worden aan het vervullen van de volgende opdrachten:

1) het afronden van de adviezen van de werkgroepen vaccinatie/bioveiligheid en invloedsfactoren op het antibioticagebruik en het evalueren en actualiseren van de reeds afgewerkte adviezen;

2) het verlenen van advies bij de ontwikkeling van het nationaal datacollectiesysteem (Sanitel-Med) om harmonisatie tussen de systemen van de sectoren en Sanitel-Med te bewerkstelligen;

3) het optreden als katalysator voor verantwoord gebruik van antibacteriële middelen door communicatie met en sensibilisatie van het doelpubliek op lokaal en nationaal niveau (o.a. aan de hand van roadshows, verspreiden van de adviezen/doelstellingen, enz.);

4) het opvolgen van de implementatie van de verschillende adviezen aan de hand van een jaarlijkse evaluatievergadering;

5) het stimuleren van de implementatie van de verschillende adviezen;

6) het inventariseren en onderhouden van contacten met internationale zusterorganisaties.

In samenwerking met alle leden-sectoren van AMCRA zal ‘Visie 2020’ - het 10-puntenplan voor het antibioticumbeleid bij dieren tot en met 2020 – verder geconcretiseerd worden. Voor ieder van onderstaande actiepunten 4 tot 10 zal een concreet plan van aanpak opgesteld worden, dat verder kan verfijnd worden op basis van de input van externe partners en bevoegde overheden. Naarmate de concretisering van de actiepunten vordert, zullen bijkomende acties ondernomen worden die kaderen binnen het uitgewerkte beleid. Dit zal bijdragen tot de realisatie van de strategische doelstellingen (punten 1 tot 3) en verschillende van bovengenoemde doelstellingen opgelegd door de stuurgroep.

Visie AMCRA 2020 legt de krijtlijnen vast van het beleid met betrekking tot antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België. Dit moet leiden tot een rationeel antibioticumgebruik bij alle dieren om een verdere toename en verspreiding van antibioticumresistentie te verhinderen en dus dieren- en volksgezondheid in de toekomst te vrijwaren.

 

De 10 streefdoelen en actiepunten uitgewerkt door alle leden-sectoren van AMCRA vzw:

1. 50% minder antibioticumgebruik tegen 2020

2. 75% minder van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020

3. 50% minder met AB gemedicineerde voeders tegen 2017

4. Een omvattend datacollectiesysteem tegen 2016

5. Ieder bedrijf een plan

6. Veehouders en dierenartsen gebenchmarkt

7. Antibiotica niet voor preventie, alternatieven worden gepromoot

8. Sensibilisatie, tot vervelens toe

9. Transparantie en controle bij verschaffers en gebruikers

10. Monitoring van antibioticumresistentie

Terug naar boven

Organisatie en structuur van het kenniscentrum

Om efficiënt en flexibel in te kunnen spelen op de hoger geschetste taken is het noodzakelijk een onafhankelijke organisatie te creëren met een beperkte omvang. Deze organisatie heeft de juridische vorm van een VZW. Deze organisatie moet bestaft worden door medewerkers met een grote kennis van dierhouderij en een goed inzicht in de problematiek van het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren en de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële resistentie.

Het is van groot belang dat deze organisatie enerzijds onafhankelijk kan functioneren (niet de belangen van één specifieke partnergroep verdedigen) maar anderzijds breed gedragen, gesteund en erkend wordt door alle betrokken partijen en de overheid.

De structuur van het kenniscentrum ziet er uit als volgt:

Organisatie en structuur van het kenniscentrum

Terug naar boven