AMCRA krijgt woorden van lof in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement in de commissievergadering van 8 maart buigt de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid zich geregeld over drie thema’s: het antibioticagebruik bij nutsdieren, het risico van antibioticaresistente bacteriën in de veeteelt en over preventieve antibioticadetectie in de veehouderij. Tijdens het betoog werden door verschillende parlementariërs woorden van lof geuit voor AMCRA. AMCRA werd genoemd als centrum dat reeds zeer verdienstelijk werk geleverd heeft in het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij.

Niet enkel op federaal niveau, waar AMCRA samen met de betrokken Federale Overheden de meeste inspanningen levert, maar ook op niveau van de gewesten kunnen verder stappen genomen worden in de strijd tegen antibioticaresistentie.