dinsdag, 15 november, 2016 - 10:28

In het kader van de Antibiotic Awareness Week voor een verantwoord antibioticagebruik deelt AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik -en resistentie bij dieren in België, haar nieuwe initiatieven mee voor de strijd tegen antibioticaresistentie. Zo wordt er een sensibilisatiecampagne gelanceerd met o.a. korte tv-spots rond het verantwoord gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde.

maandag, 14 november, 2016 - 11:11

Met de steun van BAPCOC werden door AMCRA persoonlijke getuigenissen van veehouders opgenomen om collega-veehouders en diereigenaars op te roepen tot meer bewustzijn rond de problematiek van antibioticaresistentie. De getuigenissen worden uitgezonden tijdens de ‘Antibiotic Awareness Week’ door middel van tv-spots op Plattelands-TV en zullen nadien herhaald worden gedurende een periode van 6 maanden. De campagne draagt bij tot het realiseren van de strategische reductiedoelstellingen zoals geformuleerd door AMCRA en onderschreven door de werkgroep diergeneeskunde van BAPCOC.

 

maandag, 14 november, 2016 - 10:56

Op vrijdag 18 november, ter gelegenheid van de European Antibiotic Awareness Day, organiseert BAPCOC een studienamiddag ‘Voorbeelden van goede praktijken om antibioticaresistentie te verminderen’. Het programma van het symposium brengt u « best practices » in al zijn verschillende aspecten vanuit het “One Health” perspectief.

woensdag, 19 oktober, 2016 - 11:59

In het M-news van september 2016 gaven we een overzicht van de factoren met de grootste impact op het antibioticumverbruik op Vlaamse melkveebedrijven op basis van de resultaten verkregen in het project Duurzame Melkveehouderij.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat een goede mastitisbehandelstrategie met het oog op het behouden van een goede uiergezondheid niet noodzakelijk een lager antibioticumverbruik betekent en omgekeerd.

dinsdag, 18 oktober, 2016 - 16:01

Recent lanceerde pharma.be animal health, de Belgische vereniging van diergeneesmiddelenproducenten, een campagne om de veehouderij bewust te maken van het belang van verantwoord gebruik van antibiotica. De campagne loopt in hoofdzaak via de landbouwpers.

Ze kadert binnen het engagement dat de sector op 30 juni jongstleden opnam, bij de ondertekening van het antibiotica Convenant.

woensdag, 14 september, 2016 - 16:13

In het kader van de prijsuitreiking voor de beste masterproef diergeneeskunde aan de Universiteit van Luik werd door AMCRA een som twv €1000 geschonken. Deze prijs werd toegekend kaderend binnen de onderwerpen ‘antibioticaresistentie, het belang van correct en rationeel gebruik van antibiotica en van ziektepreventie door toepassen van alternatieven voor antibiotica, zoals vaccinatie, goede bioveiligheid en hygiëne’.

woensdag, 14 september, 2016 - 16:12

Net voor het begin van het zomerreces werd het mobiel formularium voor productiedieren, hond, kat en paard gelanceerd. Dierenartsen die vertrouwd waren met de boekjes kunnen dus nu de volledig geactualiseerde inhoud (Tweede Editie, 2016) raadplegen op www.e-formularium.be. Na een eenmalige gratis online registratie en van zodra de persoonlijke account geactiveerd is kan men volop gebruik maken van dit zeer toegankelijk formularium via pc, smartphone of tablet.

woensdag, 14 september, 2016 - 16:08

Binnen de visie 2020 van AMCRA werd de derde doelstelling namelijk een 50% reductie van het gebruik van gemedicineerde voeders in België tegen 2017, opgenomen zowel in het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sect

woensdag, 3 augustus, 2016 - 11:38

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bindt verder de strijd aan tegen antibioticaresistentie en publiceert een informatiebrochure over de nieuwe wetgeving betreffende de voorwaarden voor het gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.

 

maandag, 4 juli, 2016 - 09:38

Het zevende BelVetSAC rapport omvat de resultaten van het gebruik van antibacteriële middelen bij dieren in België in 2015. Het betreft dus data over het gebruik van antibacteriële middelen bij zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren. Om het gebruik in verhouding tot het aantal aanwezige dieren te kunnen plaatsen wordt als noemer de biomassa berekend als de som van de geproduceerde kilogrammen varkens-, pluimvee- en rundveevlees in België in 2014 aangevuld met het aantal aanwezige melkkoeien vermenigvuldigd met hun metabool gewicht.

Pagina's