dinsdag, 2 oktober, 2012 - 17:06

Vanaf juni 2012 werd o.a. het gebruik van ZnO in varkensvoeder als mogelijk alternatief voor antibiotica bestudeerd. Hierbij werden o.a. ecologische aspecten en vragen betreffende de dosering behandeld.

dinsdag, 2 oktober, 2012 - 17:04

Verschenen in het Landbouwleven dd 02/10/2012

dinsdag, 2 oktober, 2012 - 17:01

Om de missie van AMCRA te kunnen verwezenlijken, werden voor het eerste werkjaar 2012 een aantal strategische objectieven vooropgesteld.

Één van de objectieven bestaat uit het opmaken van een studierapport over de mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige datacollectie systemen om het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in kaart te brengen met als doel te komen tot een elektronische gegevensbank.

maandag, 1 oktober, 2012 - 11:32

Derde BelVet-SAC rapport over antibioticumgebruik bij dieren in België (2011) beschikbaar.

Het totaal gebruik van antibiotica bij dieren in 2011 is gelijk gebleven aan 2010, uitgedrukt per kg geproduceerde biomassa is er zelfs een lichte stijging merkbaar.

dinsdag, 25 september, 2012 - 10:20

Ziekenhuisbacteriën - microben die resistent zijn tegen een of meer antibiotica - vormen een toenemende dreiging voor de volksgezondheid. Ze worden zo genoemd omdat ze vooral binnen de ziekenhuismuren ontstaan - logisch, want daar worden veel antibiotica gebruikt. Het lijkt er echter op dat we een belangrijk broeinest over het hoofd zien, want ook in de bodem wemelt het van de resistente bacteriën.

maandag, 17 september, 2012 - 08:35

Duitsland begonnen met Antibioticamonitoring.

dinsdag, 4 september, 2012 - 14:55

Antibioticumresistentie zit in de bodem

verschenen in de ARTSENKRANT van vrijdag 31 augustus 2012 nr.2257 op pagina 14

donderdag, 19 juli, 2012 - 09:46

De werkgroep ‘ZnO’ heeft als doelstelling een advies te formuleren met betrekking tot het gebruik van ZnO als alternatief voor antibiotica in de varkenssector. Een eerste vergadering van deze werkgroep vond plaats eind juni.
In verschillende landen wordt ZnO via het voeder verstrekt aan gespeende biggen, wat resulteert in gunstige productieresultaten en een gedaald aantal behandelingen met antibiotica tegen diarree.
 

donderdag, 19 juli, 2012 - 09:08

De werkgroep ‘datacollectie’ heeft als doelstelling een advies te formuleren met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie binnen België van een elektronische gegevensbank van het antibioticagebruik per doeldier tot op niveau van de dierenarts en de veehouder. Dit advies wordt binnenkort gefinaliseerd.

donderdag, 19 juli, 2012 - 08:55

In functie van de realisatie van de strategische doelstellingen voor het eerste werkjaar, stelde AMCRA werkgroepen per diersoort of -groep (varkens, pluimvee, en rundvee met subgroepen melkvee, vleeskalveren en vleesvee) samen. Iedere werkgroep kwam reeds verschillende malen samen om autoregulerende voorstellen voor een duurzaam en verantwoord antibioticagebruik te bespreken en te bundelen. Ook voor het opstellen van bedrijfsgezondheidsgidsen met formularium, een tweede taak voor deze werkgroepen, werden reeds voorbereidende stappen gezet.

Pagina's