Advies Zinkoxide

Het ‘Standing Committee on Veterinary Medicinal Products’ (CVMP) van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) gaf in december 2016 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan farmacologische dosissen voor voedselproducerende dieren. Deze Commissie baseerde zijn advies op een risicoanalyse over de mogelijke milieu-impact door het gebruik van het zware metaal zink. In deze risicoanalyse werd rekening gehouden met de huidige toepassingen van zinkoxide in Europa. Het gebruik van zinkoxide houdt bovendien een verhoogd, maar momenteel niet te kwantificeren, risico in voor de selectie van resistente bacteriën. Het CVMP beveelt daarom aan om geen vergunningen meer toe te kennen en de huidige vergunningen voor zinkoxide terug in te trekken.

De beslissing van het CVMP volgt op de vraag van EU leden Nederland en Frankrijk die hun bezorgdheid over een mogelijke milieu-impact en verhoogde resistentieprevalentie uitten door het gebruik van zink bevattende producten.

De beslissing van het CVMP komt er na de vergunning voor Gutal 1000g/kg in gemedicineerde voerders voor gespeende biggen, toegekend in december 2015. In de bijsluiter van Gutal werd, volgend op aanbevelingen van EMA, reeds een opmerking genoteerd over een mogelijke accumulatie van zink in het water.

In Europa ligt de huidig toegelaten dosis van zinkoxide als voederadditief voor varkens op 150 ppm. Het European Food Safety Agency (EFSA) formuleerde nochtans reeds een advies met 120 ppm als aanbevolen maximale dosis. In België wordt momenteel de limiet gevolgd van 110 ppm bij vleesvarkens in de afmestfase (> 23kg), waardoor de negatieve gevolgen van een verhoogde zink uitstoot in het milieu tegen worden gegaan. Dit werd mogelijk gemaakt door een convenant tussen de overheid en mengvoederfabrikanten sinds september 2013. Hierdoor past België een maximaal toegelaten dosis toe die onder de Europese aanbeveling ligt.

Onmiskenbaar heeft het gebruik van ZnO in België een belangrijke impact gehad op een reductie van het gebruik van colistine bij gespeende biggen ter preventie van speendiarree (daling van 51% van het gebruik sinds de invoering van ZnO). Aangezien colistine momenteel wordt beschouwd als een kritisch belangrijk antibioticum voor de humane geneeskunde, moet het gebruik ervan bij dieren zoveel als mogelijk vermeden worden.

AMCRA volgt de adviezen en beslissingen van de Europese autoriteiten verder op en communiceert navenant naar haar betrokken partners.