Onze missie

AMCRA is het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België en heeft als doel het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid om de volksgezondheid, de dierengezondheiden het dierenwelzijn te vrijwaren. AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België.

Lees hier meer over wat we doen

Elektronisch voorschrift gemedicineerde voeders verplicht vanaf 1/10/2016

Binnen de visie 2020 van AMCRA werd de derde doelstelling namelijk een 50% reductie van het gebruik van gemedicineerde voeders in België tegen 2017, opgenomen zowel in het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sect

Nederlands

AMCRA lanceert mobiel formularium

AMCRA vzw, het sectorbreed kenniscentrum dat via advies en sensibilisering de Belgische dierhouderij wil begeleiden naar een verminderd en meer duurzaam gebruik van antibiotica, lanceert zijn mobiel formularium.

Nederlands

Lancering SANITEL-MED, nieuwe online applicatie om antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren

De ontwikkeling van een datacollectiesysteem om gebruik van antibiotica bij productiedieren tot op individueel bedrijfsniveau in kaart te brengen, is onmiskenbaar belangrijk om het antibioticagebruik bij dieren in België te doen dalen en de resistentieproblematiek aan te pakken. ‘Een omvattend datacollectiesysteem tegen 2016’ werd dan ook opgenomen bij de actiepunten van de leden-sectoren van AMCRA om de 2020 reductiedoelstellingen te kunnen behalen.

Nederlands

Nieuwe coördinator AMCRA

AMCRA is verheugd met de komst van Dr. Fabiana Dal Pozzo als nieuwe coördinator en opvolger van Evelyne De Graef.

Fabiana behaalde het diploma van diergeneeskunde in 2003 aan de Universiteit van Bologna in Italië, gevolgd door een doctoraat in de diergeneeskunde in 2007. Vanaf 2008 werkte ze bij de Faculteit Diergeneeskunde van Luik in het Departement van infectieziekten en parasitaire ziekten.

Nederlands

Nieuwe vertegenwoordiging voor dierenartsen bij AMCRA

Als medeoprichter en actief lid van AMCRA heeft de Nederlandstalige Orde der Dierenartsen sinds 2012 de vertegenwoordiging van de dierenartsen binnen AMCRA op zich genomen. Sinds de stichting van AMCRA vzw heeft de Orde der Dierenartsen een vruchtbare rol gespeeld via talrijke initiatieven in het kader van het streven naar een duurzaam antibioticagebruik in de diergeneeskunde. De Orde der Dierenartsen heeft besloten om ingaand vanaf 1 januari 2016 de samenwerking binnen AMCRA vzw als werkend lid en bestuurder van AMCRA te beëindigen.

Nederlands

Vaccinatie adviezen

Door de stuurgroep van AMCRA (FAVV, fagg en Bapcoc) werd gevraagd om voorstellen op te maken voor het stimuleren van het gebruik van vaccins bij voedselproducerende dieren.

Nederlands

Verbod op kritische (rode) antibiotica: mogelijk?

AMCRA streeft naar een reductie van 75% in het gebruik van de meest kritisch belangrijke antibiotica, de zogenaamde rode producten, bij dieren in België tegen 2020. Deze reductiedoelstelling maakt deel uit van het Visie 2020 plan, het sectorbrede plan voor het antibioticabeleid in België tot 2020, gedragen door de partners van AMCRA. 

Nederlands

Resolutie betreffende antibioticagebruik bij nutsdieren in het Vlaams Parlement

AMCRA verheugt zich over de resolutie in verband met  de strijd tegen antibioticaresistentie bij nutsdieren, die recent unaniem werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.  Deze resolutie is voor AMCRA een belangrijk signaal vanuit Vlaanderen om zich, in aanvulling op de federale inspanningen, in te zetten voor een verantwoord antibioticagebruik in een duurzame dierhouderij.

Volgens de resolutie is er voor Vlaanderen, vanuit zijn eigen bevoegdheden een specifieke taak weggelegd voor sensibilisering, preventie, advisering, landbouwinvesteringssteun en promotie van gezonde landbouwproducten. Hierbij wordt onder meer verzocht om verder in te zetten op bewustmaking van betrokkenen, het vrijmaken van kredieten voor onderzoek naar alternatieven, het in de verf zetten van de bedrijfseconomische voordelen van een verminderd gebruik, enz.

Nederlands

Nieuwe vorm van colistineresistentie: België volgt de situatie op

Eind november 2015 hebben Chinese wetenschappers een tot dan onbekend gen, het mcr‐1, in bacteriën ontdekt. Dit gen veroorzaakt bij bacteriën een nieuwe vorm van resistentie tegen het antibioticum colistine. In België is midden december het gen in één bacterie afkomstig uit kippenvlees teruggevonden. Volksgezondheid en het FAVV laten weten dat er momenteel  geen gevaar is voor de bevolking en herinnert eraan dat vlees van gevogelte sowieso altijd zeer goed moet gekookt of gebakken worden en dat een goede hygiëne in de keuken noodzakelijk is.

Nederlands

Duiding debat Expovet: antibioticareductie in de praktijk

De 25ste editie van Expovet liet ook AMCRA, het Kenniscentrum voor Antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België, niet aan zich voorbijgaan. Zes dierenartsen, allen practicus én vertegenwoordiger van één van de diersectoren, werden uitgenodigd voor een debat om hun mening te kennen over het veterinair antibioticabeleid in België voor de nabije toekomst. Dankzij een votingsysteem werd ook aan het publiek een stem gegeven. Zij werden daardoor toeschouwer én actieve deelnemer aan het debat.

Hoe denkt de dierenarts in tussentijd over de vooropgestelde AMCRA reductiedoelstellingen?

Van de noodzaak tot reductie van het antibioticagebruik was alvast de meerderheid (84%) van de aanwezige dierenartsen overtuigd. Een reductie van 50% van het totaal gebruik tegen 2020 was volgens 41% van de aanwezigen een haalbare kaart. De haalbaarheid van een reductie van 75% van de meest kritische middelen werd in vraag gesteld: slechts 31% achtte dit mogelijk. Anderzijds werd de 50% reductiedoelstelling voor de gemedicineerde voeders tegen 2017, door 80% van de deelnemers ingeschat als zijnde realiseerbaar.

Nederlands

Pagina's