Onze missie

AMCRA is het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België en heeft als doel het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid om de volksgezondheid, de dierengezondheiden het dierenwelzijn te vrijwaren. AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België.

Lees hier meer over wat we doen

DGZ Evolutie Antibioticaresistentie tot en met 2016

DGZ heeft de resultaten van de resistentiedata van 2016 gepubliceerd op basis van pathogene kiemen die geïsoleerd worden bij verschillende diersoorten (varken, herkauwers, pluimvee, konijn en duif). DGZ heeft de gegevens gebundeld van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) over verschillende periodes. Zo kun man een beeld schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie. 

Nederlands

PERSBERICHT NAAR AANLEIDING VAN ANTIBIOTIC AWARENESS WEEK VOOR EEN VERANTWOORD GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA

In het kader van de Antibiotic Awareness Week voor een verantwoord antibioticagebruik deelt AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik -en resistentie bij dieren in België, haar nieuwe initiatieven mee voor de strijd tegen antibioticaresistentie. Zo wordt er een sensibilisatiecampagne gelanceerd met o.a. korte tv-spots rond het verantwoord gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde.

Nederlands

Sensibilisatiecampagne AMCRA: lancering tv-spots Plattelands-TV

Met de steun van BAPCOC werden door AMCRA persoonlijke getuigenissen van veehouders opgenomen om collega-veehouders en diereigenaars op te roepen tot meer bewustzijn rond de problematiek van antibioticaresistentie. De getuigenissen worden uitgezonden tijdens de ‘Antibiotic Awareness Week’ door middel van tv-spots op Plattelands-TV en zullen nadien herhaald worden gedurende een periode van 6 maanden. De campagne draagt bij tot het realiseren van de strategische reductiedoelstellingen zoals geformuleerd door AMCRA en onderschreven door de werkgroep diergeneeskunde van BAPCOC.

 

Nederlands

BAPCOC symposium op 18 november

Op vrijdag 18 november, ter gelegenheid van de European Antibiotic Awareness Day, organiseert BAPCOC een studienamiddag ‘Voorbeelden van goede praktijken om antibioticaresistentie te verminderen’. Het programma van het symposium brengt u « best practices » in al zijn verschillende aspecten vanuit het “One Health” perspectief.

Nederlands

Pharma.be lanceert een campagne voor zorgvuldig antibioticagebruik

Recent lanceerde pharma.be animal health, de Belgische vereniging van diergeneesmiddelenproducenten, een campagne om de veehouderij bewust te maken van het belang van verantwoord gebruik van antibiotica. De campagne loopt in hoofdzaak via de landbouwpers.

Ze kadert binnen het engagement dat de sector op 30 juni jongstleden opnam, bij de ondertekening van het antibiotica Convenant.

Nederlands

Elektronisch voorschrift gemedicineerde voeders verplicht vanaf 1/10/2016

Binnen de visie 2020 van AMCRA werd de derde doelstelling namelijk een 50% reductie van het gebruik van gemedicineerde voeders in België tegen 2017, opgenomen zowel in het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sect

Nederlands

AMCRA lanceert mobiel formularium

AMCRA vzw, het sectorbreed kenniscentrum dat via advies en sensibilisering de Belgische dierhouderij wil begeleiden naar een verminderd en meer duurzaam gebruik van antibiotica, lanceert zijn mobiel formularium.

Nederlands

Lancering SANITEL-MED, nieuwe online applicatie om antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren

De ontwikkeling van een datacollectiesysteem om gebruik van antibiotica bij productiedieren tot op individueel bedrijfsniveau in kaart te brengen, is onmiskenbaar belangrijk om het antibioticagebruik bij dieren in België te doen dalen en de resistentieproblematiek aan te pakken. ‘Een omvattend datacollectiesysteem tegen 2016’ werd dan ook opgenomen bij de actiepunten van de leden-sectoren van AMCRA om de 2020 reductiedoelstellingen te kunnen behalen.

Nederlands

Nieuwe coördinator AMCRA

AMCRA is verheugd met de komst van Dr. Fabiana Dal Pozzo als nieuwe coördinator en opvolger van Evelyne De Graef.

Fabiana behaalde het diploma van diergeneeskunde in 2003 aan de Universiteit van Bologna in Italië, gevolgd door een doctoraat in de diergeneeskunde in 2007. Vanaf 2008 werkte ze bij de Faculteit Diergeneeskunde van Luik in het Departement van infectieziekten en parasitaire ziekten.

Nederlands

Pagina's